Ingezonden persbericht


Persbericht Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Milieuprestaties bepalend

voor groei veehouderijbedrijf

Veebedrijven kunnen in de toekomst alleen nog groeien als ze de gewenste milieuprestaties leveren. Hoe beter de resultaten op dat gebied, hoe meer ruimte er is voor bedrijfsontwikkeling. Hier past geen systeem bij met dierrechten, stelt LTO Nederland in een eerste reactie op het rapport: 'Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte', dat gisteren door het ministerie van LNV is gepubliceerd.

"De gewenste verduurzaming van de veehouderij wordt niet bereikt door hekken te plaatsen rond veehouderijsectoren. Alles draait om een verbetering van de milieukwaliteit. Onze leden beseffen dat emissies van bijvoorbeeld fosfaat, fijn stof, broeikasgassen en ammoniak verder omlaag moeten. De afgelopen decennia zijn forse reducties gehaald en we staan nu voor een eindspurt", zegt LTO-bestuurder Peter Brouwers (portefeuille Mest en Mineralen).

Dierrechten bestaan nu alleen voor de varkens- en pluimveehouderij en bepalen de omvang van die sectoren. De melkveehouderij wordt begrensd door melkquota en dat EU-systeem wordt in 2015 wordt afgeschaft. Het stelsel van dierrechten voor de intensieve veehouderij stopt ook in 2015. Het rapport schetst drie varianten voor het sturen van de milieukwaliteit in relatie tot de omvang van de veestapel. In twee ervan staan dierrechten centraal.

Dit zou inhouden dat dergelijke rechten ook voor melkveehouders gaan gelden. Niet aan beginnen, stelt Brouwers nadrukkelijk. De overheid moet zich volgens hem gaan realiseren dat markt en maatschappij in samenspel uiteindelijk de ontwikkelingsruimte van de veehouderij bepalen. ''Veehouders in Nederland willen niet langer gezien worden als onderdeel van het probleem, maar als deel van de oplossing. Ze weten dat ze ontwikkelingsruimte verdienen door hun maatschappelijke meerwaarde te bewijzen."

De veehouderij neemt haar verantwoordelijkheid en dat laat zich niet rijmen met strak reguleren en sturen, vindt de LTO-bestuurder. ''Milieudoelen breng je dichterbij door investeringen in techniek en innovaties. Dus ga je euro's vooral niet besteden aan dierrechten. Dat is gebakken lucht en daar wordt het milieu niet beter van." Brouwers verwijst naar vorderingen met bijvoorbeeld de ammoniakreductie in het kader van Natura 2000 en het vierde Aktieprogramma, waarin het sturen met mineralenstromen op bedrijfsniveau centraal staat.

De tijd van vrijblijvendheid is naar Brouwers' overtuiging voorbij. De route naar een klimaatneutrale veehouderij is ingezet, waarbij de productiefactor biodiversiteit wordt meegenomen. Er zal een schepje bovenop moeten en vooruitzicht van dierrechten past daar in principe niet bij. ''Het zal moeten gebeuren via de wet van de verduurzaming. Lagere emissies worden wat ons betreft bepalend voor de bedrijfsontwikkeling. Dierrechten kunnen per 2015 komen te vervallen als de knelpunten op het milieugebied worden opgelost."

Het management op veehouderijbedrijven wordt volgens de LTO-bestuurder steeds belangrijker. Uitgangspunt is dat de ondernemer zelf aan de knoppen draait en investeert in duurzaamheid. Dergelijke systemen worden nu al in praktijkprojecten ontwikkeld en kunnen per 2015 ingevoerd zijn. Brouwers noemt in dit verband stalsystemen met mestvergisting waardoor de emissie van broeikasgassen sterk afneemt. Tevens worden hierbij energie en efficiëntere meststoffen geproduceerd.

Datum : 25 juni 2010
Nummer : P2908