Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 25 juni 2010

Vragen van de leden Recourt en Groot (beiden PvdA) aan de minister van Justitie

over de schikking van Ceylonstaete met het Openbaar Ministerie


1. Kent u het bericht 'Tycoon schikt vastgoedfraude'? {1}


2. Is het juist dat het bedrijf Ceylonstaete een omvangrijke schikking is overeengekomen met het Openbaar Ministerie en dat het Openbaar Ministerie daarmee afziet van vervolging van Ceylonstaete en vastgoedbelegger Harry Hilders in het kader van het zogeheten Klimopdossier?


3. Zo ja, zijn u de redenen bekend waarom het Openbaar Ministerie heeft besloten om in ruil voor een omvangrijke schikking met Ceylonstaete af te zien van vervolging van Ceylonstaete en de heer Hilders? Om welke redenen gaat het hier?


4. Is u bekend of en in hoeverre het bedrag waarvoor een schikking is getroffen groter is dan het wederrechtelijke voordeel dat de vennootschap en/of de bestuurder zou hebben verkregen? En zo ja om welke bedragen gaat het?


5) Deelt u de mening dat strafrechtelijke vervolging niet mag afhangen van de vermogenspositie van de verdachte(n)? Hoe beoordeelt u tegen deze achtergrond de getroffen schikking?


6) Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat vervolging door het Openbaar Ministerie van een natuurlijk persoon wordt voorkomen door het aanbieden van een transactie door een Vennootschap?

{1} Financieel Dagblad 25 juni 2010