Gemeente Medemblik

Raadsvergadering op 5 juli 2010

De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op 5 juli 2010 om 20.00 uur in de raadzaal te Midwoud.

A G E N D A

A Algemeen
A.1 Opening/moment stilte

A.2 Loting volgorde stemming

A.3 Spreekrecht burgers*

A.4 Vaststelling agenda

A.5 Ingekomen stukken en mededelingen

A.6 Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 8 juni 2010

B Voorstellen waarbij discussie niet nodig wordt geacht B.1 Vaststellen krediet bouw- en woonrijp maken Ganker 106a Nibbixwoud

B.2 Goedkeuring aankoop DSB-complex

C Bespreekpunten
C.1 Vaststellen van de Sportnota incl. addendum

C.2 Verordening geurhinder en veehouderij

C.3 Vaststellen verordening subsidiëring duurzame energiepakket gemeente Medemblik 2010

C.4 Vaststellen van de Jaarrekening 2009

C.5 Vaststellen Voorjaarsnota 2010 incl. errata nr.1

D Initiatiefvoorstellen
D.1 geen

E Begroting
E.1 Begrotingswijzigingen
F Afronding
F.1 Rondvraag

F.2 Sluiting


* Spreekrecht burgers
Spreekrecht staat open voor burgers met uitzondering van onderwerpen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is of is geweest, over benoemingen en over onderwerpen waarover een klacht volgens art. 9.1 Awb kan worden ingediend. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, krijgt gedurende maximaal vijf minuten de gelegenheid om dit te doen. Spreekrecht dient voor aanvang van de vergadering bij de griffier aangevraagd te worden - met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord zal worden gevoerd. Postadres Gemeente Medemblik, Postbus 7, 1670 AA Medemblik. Telefoon: (0229) 548282/06-22504129. E-mail: griffie@medemblik.nl.

Gemeenteraad live op televisie
De vergadering is live op televisie te zien via Radio-Televisie Westfriesland (RTW), kanaal nummer S 12+ (240,00 Megahertz). De uitzending begint om 20.00 uur met het spreekrecht voor burgers. Aansluitend start de raadsvergadering. Kijkers die gebruik maken van digitale ontvangst, treffen dit kanaal niet aan bij de digitale zenders.

Vergaderingen online
De raadsvergaderingen van de gemeente Medemblik zijn live te volgen via de tv en internet. Op internet kan iedereen achteraf de raadsvergaderingen op een eenvoudige wijze bekijken, beluisteren en doorzoeken via: http://medemblik.raadsinformatie.nl.