Waterschap Rivierenland

De klimaatdijk in de praktijk

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor veilige dijken in het beheergebied en moet de komende jaren delen van de waterkering verbeteren. Om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen zoekt het waterschap steeds naar innovatieve mogelijkheden voor dijkverbetering. Samen met verschillende organisaties (Instituut voor Milieuvraagstukken VU, Provincie Zuid Holland, Movares Nederland BV, Deltares, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Grontmij Nederland BV) heeft het waterschap onderzoek gedaan naar klimaatbestendige alternatieven voor dijkversterking langs de Nederrijn en Lek: 'de klimaatdijk in de praktijk' (pdf) . Deze alternatieven zijn zo robuust dat dijken niet versterkt hoeven worden op middellange termijn en extra veiligheid bieden.

Drie locaties

In de dorpskern van Streefkerk is gekeken naar het aanleggen van een klimaatdijk, die veel veiliger (hoger en breder) is dan nodig. Dit maakt het mogelijk om op de dijk andere functies zoals bijvoorbeeld wonen toe te staan. In Lienden is onderzocht of een klimaatbestendig systeem met een dubbele kering tot een veilige oplossing voor het binnendijkse gebied kan leiden. Uit de studie bij Arnhem blijkt dat om onconventionele alternatieven te realiseren betrokkenheid en samenwerking tussen alle partijen en een juiste timing van cruciaal belang zijn. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de plannen voor dijkverbetering.

Meer informatie

Op de website van Kennis voor Klimaat vindt u meer informatie over verschillende onderzoekprogramma's die zich bezig houden met de verandering in het klimaat.