Rijksoverheid


Open standaarden steeds breder gedragen bij overheid en softwareleveranciers

Nieuwsbericht | 05-07-2010

Het draagvlak voor het toepassen van open standaarden bij overheden wordt steeds groter. Daadwerkelijke invoering en gebruik van open standaarden vergen echter nog inspanning. De behoefte aan kennis en instrumenten om dat op een effectieve wijze te kunnen doen, neemt steeds meer toe.

Dat meldt minister Van der Hoeven (Economische Zaken) in de voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV). In de zorg en het onderwijs zijn volgens de minister enkele succesvolle resultaten geboekt. Desondanks beschikken zij nog niet over een breed bestuurlijk draagvlak voor open standaarden. Het jaar 2010 wordt volgens de minister belangrijk om voldoende kritische massa te ontwikkelen in het gebruik van open standaarden en open source software. Om dit kracht bij te zetten, geeft het kabinet ook voor 2010 een extra financiële impuls aan de realisatie van het beleid. Het oorspronkelijke budget van EUR
1,35 miljoen wordt verdubbeld tot EUR 2,7 miljoen.

Leveranciers

Softwareleveranciers spelen volgens Van der Hoeven een belangrijke rol in de groeiende behoefte bij overheden aan kennis en instrumenten om open standaarden in de praktijk te brengen. De minister wijst er in haar brief aan de Tweede Kamer op dat ook het draagvlak voor NOiV bij leveranciers steeds groter wordt. Op dit moment hebben 32 softwareleveranciers het leveranciersmanifest voor open standaarden ondertekend, aldus de minister.

Beweging in de markt voor open source software

Van der Hoeven wijst er op dat de markt voor open source software in beweging is gekomen. Bij de overheid is er stijgende belangstelling voor open source databases, besturingssystemen, voor websites en contentmanagementsystemen. Open source software wordt bij de overheid vooral gebruikt "onder de motorkap" en als er sprake is van volwassen producten. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de rapportage van de departementen over de mate van open standaarden en open source software bij grote ICT-projecten. De rapportage laat zien dat er bereidheid is om software voor hergebruik beschikbaar te stellen. Het programmabureau NOiV onderzoekt of het oprichten van een "marktplaats" voor hergebruik mogelijk is.

Kantooromgeving blijft aandachtspunt

Het gebruik van open source software in de kantooromgeving (de desktop) blijft een aandachtspunt. Om open source software op de desktop daadwerkelijk een kans te geven moeten veel programma's op computers uit de voeten kunnen met open standaarden. Dat is nu vaak niet het geval. "Dat toont aan dat ons open standaardenbeleid onverminderd belangrijk is. Pas als programma's open standaarden ondersteunen kan er sprake zijn van een gelijk speelveld voor leveranciers en dienstverleners," aldus Van der Hoeven.

Documenten en publicaties

Brief aan de Tweede Kamer over Tweede Voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding

Het actieplan NOiV laat zien hoe het kabinet invulling geeft aan het bevorderen van interoperabiliteit tussen bedrijven, overheden ...