Provincie OverijsselNieuwe zandwinplas en natuur bij Hasselt

5 juli 2010

De gemeente Zwartewaterland, de provincie Overijssel, het waterschap Groot Salland en zandwinner Zeldenrust ondertekenen een Samenwerkingsovereenkomst met zandwinner Zeldenrust voor de ontwikkeling van een multifunctionele ontgronding ten zuiden van het bedrijventerrein van Hasselt.

Op deze locatie zal gedurende een periode van 20 jaar zand gewonnen kunnen worden voor de bouwnijverheid. De multifunctionele ontgronding omvat 66 hectare zandwinning en 25 hectare met landschappelijke inrichting. Voor de productie van de diverse soorten zand wordt naast de zandwinplas een werkterrein aangelegd.

Om de verkeershinder en geluidsoverlast te beperken zal de afvoer van zand plaatsvinden via een nieuwe rotonde op de provinciale weg N 331 met een weg van het werkterrein naar de rotonde. Voor de zandwinplas en de directe omgeving is een inrichtingsplan gemaakt. Het gebied wordt ingericht met natuur en voorzieningen voor extensieve recreatie (wandelpad, visstekken). Zeldenrust realiseert deze inrichting. Staatsbosbeheer gaat de zandwinplas beheren.

Door de ontgronding moeten drie agrarische bedrijven wijken. De bijbehorende agrarische bedrijfsgebouwen (stallen) worden gesloopt zodra de agrarische functie ervan is vervallen. Zeldenrust mag hiervoor langs de Zwolse Dijk vier vervangende woningen bouwen in het kader van de "Rood voor Rood-regeling". Deze nieuwbouw moet passen binnen het kwaliteitsbeeld van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Naar de mogelijke effecten van de zandwinning op de waterhuishouding en de veiligheid (stabiliteit van de oevers zandwinplas en van de waterkering Zwolsedijk) is uitgebreid onderzoek verricht. Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijke milieu-effecten in de vorm van verkeershinder, geluid en verspreiding van fijnstof.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland hebben voor de zandwinning een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding. Een voorontwerp van dit plan is voor inspraak reeds ter inzage gelegd. Na verwerking van de inspraakreacties zal een ontwerp-bestemmingsplan worden gepubliceerd. Het is aan de gemeenteraad om het uiteindelijke bestemmingsplan vast te stellen.

Daarnaast heeft Zeldenrust de benodigde vergunningen in het kader van Ontgrondingenwet, Wet milieubeheer en Natuurbeschermingswet aangevraagd. De provincie is het bevoegde gezag voor het verlenen van deze vergunningen.