Rijksoverheid


Slotrapportage MBO 2010 - voortgangsgesprekken cgo

Hierbij ontvangt u de slotrapportage `In 2010' van MBO 2010, zoals ik u heb toegezegd in het algemeen overleg van 4 november 2009. Sinds 2007 heeft het interviewteam van MBO 2010 op basis van voortgangsrapportages competentiegericht onderwijs (cgo) gesprekken gevoerd met de afzonderlijke besturen van alle mbo-instellingen (met bekostigde opleidingen). In de rapportages en de gesprekken stonden de onderwijsinhoudelijke keuzes en de professionalisering van bedrijfsvoering en personeel centraal. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn de beroepspraktijkvorming en de betrokkenheid van docenten, studenten en het bedrijfsleven bij competentiegericht onderwijs. Het interviewteam heeft ieder jaar de bevindingen en aanbevelingen in een rapportage gevat, die u vervolgens ook heeft ontvangen.

Begin van het jaar heeft u de rapportage `Op weg naar 2010, de finale' ontvangen, waarin het interviewteam verslag doet van de gespreksronde 2009. In de rapportage `In 2010' maakt het interviewteam de balans op van de slotgesprekken 2010. Verder doet het team aanbevelingen voor de agenda tot
2015 om de verdere modernisering van het mbo haar beslag te laten krijgen. Tot slot vindt u achter in de rapportage een cd-rom met daarop alle rapportages (2007, 2008, 2009) over de voortgang van competentiegericht onderwijs op scholen.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart