Ingezonden persbericht


Jaargang 2010, 5 juli 2010
Van der Hoeven steunt buffervermogen voor kleinere ondernemers

Om nu en in de nabije toekomst met name het Midden-en KleinBedrijf zo goed mogelijk financieerbaar te houden, steunt minister van Economische Zaken Maria Van der Hoeven twee initiatieven voor een buffervermogensfonds met een opstartsubsidie van gezamenlijk 0,5 mln. Dat heeft de minister de Tweede Kamer vandaag per brief laten weten, onder meer als reactie op de motie Tang/Pieper. De twee fondsen zorgen voor versterking van de balans door achtergestelde leningen en eigen vermogen aan te bieden. Hierdoor wordt de solvabiliteit van de onderneming verbeterd.

'Credit crunch' vóór zijn
Uit onderzoeken blijkt nog steeds dat met name kleinere bedrijven moeite hebben om voldoende financiering te vinden voor hun investerings- en uitbreidingsplannen. De minister: "Bij het aantrekken van de economie dreigt er een credit crunch, waardoor het voor kleinere bedrijven nog moeilijker kan worden om financiering te vinden. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden. Reden waarom ik heb gesproken met een aantal private initiatiefnemers die het eigen vermogen van ondernemingen kunnen versterken. Daarbij werd me duidelijk dat dergelijke initiatieven zonder een financiële impuls of garantie vanuit de overheid moeilijk van de grond komen. Ik wil de komende maanden verder onderzoeken hoe we binnen de geldende Europese normen dit soort fondsen kunnen ondersteunen."

Twee fonds-initiatieven krijgen nu vanwege hun innovatieve aanpak een opstartsubsidie om vraag en aanbod beter af te stemmen. Het gaat om het Fonds voor Midden-en Kleinbedrijf van Ad Pontes. Dit fonds gaat achtergestelde leningen verstrekken al vanaf ¤100.000. Dit is het minst aantrekkelijke segment voor reguliere financiers. Daardoor heeft dit fonds veel toegevoegde waarde voor bedrijven die anders beperkter toegang hebben tot financiering. Het tweede initiatief, Kapitaal Plaza, accommodeert in de financieringsbehoefte van het Midden-en Kleinbedrijf en de vraag naar dergelijke investeringsmogelijkheden bij zowel professionele als particuliere beleggers. De dienstverlening voorziet vervolgens in professionele begeleiding bij de beoordeling van de financieringsvraag, documentatie van transacties en desgewenst het beheer van de financiering.

Het kabinet zal de komende maanden benutten om samen met banken en beleggers de mogelijkheden voor fondsvorming verder uit te werken. Daarnaast zal het Kabinet zich buigen over verlenging van het garantie-instrumentarium voor kredieten dat volgens plan nu nog op 31 december van dit jaar afloopt. De besluiten hierover worden meegenomen in de Miljoenennota. Colofon

Noot voor redacties