Gemeente Lochem


Vergadering gemeenteraad maandag 5 juli 2010

Op maandag 5 juli, 18.00 uur, dus eerder dan gebruikelijk, vergadert de gemeenteraad in de raadzaal, Markt 1 in Lochem. De vergadering bestaat uit twee delen, het meningvormend deel en het besluitnemend deel. Bij deze vergadering is het vragenhalfuurtje vervallen. Tijdens het meningvormend deel debatteren de fracties eerst met elkaar over de onderwerpen. Het laatste deel van de vergadering neemt de raad besluiten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de discussie, kan het zijn dat de raad meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen. Het onderwerp komt dan in het laatste deel (besluitnemende deel) van de volgende raadsvergadering, over twee maanden, terug.

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Iedereen die dat wil kan ze bijwonen, maar er is geen inspreekmogelijkheid.

Onderwerpen meningvorming

* Definitief ontwerp nieuwbouw gemeentehuis

* De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis zijn zo vergevorderd, dat het definitief ontwerp is gepresenteerd. Aan de raad wordt voorgesteld, in te stemmen met dit ontwerp, en het college te machtigen om verder te gaan met de aanbesteding van de bouw
* Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de verwerving van gronden in het Diekink
* In verband met de ontwikkeling van het toekomstig bedrijventerrein Diekink is het college met een aantal grondeigenaren in onderhandeling gegaan. Om alle benodigde gronden aan te kunnen kopen wordt aan de raad gevraagd, een krediet van ¤ 3,7 mln. beschikbaar te stellen
* Hoofdlijnen voor het proces van opstellen van een Visie Lochem 2020
* In het Bestuursakkoord 2010-2014 is opgenomen, dat er een Visie op Lochem 2020 zal worden opgesteld. De bespreking gaat over het document waarin is aangegeven hoe die visie gemaakt zou kunnen worden.
* Ruimtelijke kwaliteit en functieverandering

* Er is een evaluatie uitgevoerd op hoe de Functieverandering Agrarische Bebouwing (FAB) uitwerkt op het landschap. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen, waaronder het afwijzen van FAB in bepaalde landschapstypen, het beperken van clusteren van woningbouw en het vragen van een financiële (verevenings)bijdrage om ook buiten het kavel een bijdrage aan het landschap te kunnen realiseren.
* Perspectiefnota 2010-2014

* De Perspectiefnota geeft de financiële kaders voor het opstellen van de begroting voor 2011-2014.De nota is gebaseerd op het verloop van de begroting 2010, het Bestuursakkoord 2010-2014, en de te verwachten bezuinigingen.

Onderwerpen besluitneming
Na de discussie, uiterlijk 21:30 uur, gaat de raad over tot besluitneming over de onderwerpen die in discussie zijn geweest en over de volgende voorstellen:
* Bestemmingsplan Almen Zuid deelgebied 1

* In het gebied tussen Berkelweg, Whemerweg en Gravenweg kunnen volgens dit plan een kleine supermarkt en 13 woningen in verschillende sectoren worden gebouwd
* Wijziging bouwverordening i.v.m. invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
* Ook de gemeentelijke bouwverordening moet worden aangepast aan de nieuwe wet. Naar verwachting nu zal die wet per 1 oktober in werking treden.
* Bestemmingsplan Buitengebied 1991, partiële herziening 2009-12 Kappellenweg 8 Lochem De agrarische bestemming wordt geschrapt en de bouw van een extra woning wordt mogelijk gemaakt.
* Beschikbaar stellen budget ten behoeve van de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan
* Voor de uitvoering van verschillende projecten wordt een krediet van ¤ 200.000 gevraagd.
* Benoeming vertegenwoordigers in externe organen
* De gemeente heeft vertegenwoordigers in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen, waarin wordt deelgenomen. Meestal is dat de betreffende portefeuillehouder uit het college, maar formeel moet de benoeming door de raad gebeuren.