Gemeente Duiven


Besluitenlijst gemeenteraad van Duiven


----------
De gemeenteraad van Duiven heeft op maandag 5 juli 2010 in het gemeentehuis van Duiven een openbare raadsvergadering gehouden. Aan de orde is geweest:

Mededelingen
De voorzitter heeft meegedeeld dat:

* de politie heeft besloten om het aantal wijkagenten in de ge­meente Duiven te verhogen van 4 naar 5;
* het Openbaar Ministerie een boete heeft opgelegd van ¤ 500,--.aan een persoon die op 3 maart 2010 bij de verkiezing van de gemeenteraad leden van een stembureau ernstig had beledigd. Met deze "lik-op-stuk" actie van het Openbaar Ministerie wordt een duidelijk signaal afgege­ven dat dergelijke beledigingen niet worden getolereerd;
* de politie meer acties heeft ondernomen en gaat ondernemen om ernstige overlast in het centrum van Duiven, het Eilandplein en bij Mc Donalds tegen te gaan. Wethouder Verhoef heeft de volgende mededelingen gedaan:
* Een korte toelichting op de bespreking in de Regioraad van 24 juni 2010 van het standpunt van de Stadsregio Arnhem - Nijmegen over de doortrekking van de A15. Door de voorzitter van de Stadsregio is benadrukt dat onverkort wordt vastgehouden aan een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal en een verdiepte aanleg tussen Duiven en Zevenaar zoals omschreven in de speciaal opgestelde gebiedsvisie;
* De subsidieaanvraag voor zonnepanelen op de nieuwe sporthal is afgewezen op 27 mei 2010. De plaatsing van de zonnepanelen gaat gewoon door. Op de subsidieaanvraag voor de zonnepanelen op de raadzaal van het gemeentehuis is nog geen beslissing ontvangen. Volgens de subsidieregeling kan de gemeente daarvoor onge­veer ¤ 73.000,-- verwachten. Gebruik burgerspreekrecht door:

* de directeur van Montessorischool De Groene Ring, de heer Winters die pleitte voor medewerking aan en een financiële bijdrage van de gemeente voor de bouw van een serre ter overkapping van de patio in de school;
* de directeur van Het Musiater te Zevenaar, de heer B. Frölich die wees op het belang van muziekonderwijs dat bijdraagt aan de ontplooiing en ontwikke­ling van sociaal en creatief gedrag. De heer Frölich pleitte er voor om het muziekonderwijs in onze gemeente te ontzien bij de komende bezuinigingen. De gemeenteraad heeft verder de volgende besluiten genomen:

Vastgestelde plannen en beleidsnota's

* de Structuurvisie Vitaal Centrum Duiven inclusief het stedenbouwkundige plan "een uitnodigend dorpshart";
* het Bestemmingsplan De Ploen-Zuid 2e fase;

* het Beeldkwaliteitplan De Ploen-Zuid 2e fase;
* de Visie op inkoop in de Liemerse gemeenten 2010-2013. Vastgestelde verordeningen

* aanpassing van verordeningen aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Overige besluiten

* Financiering van het ondersteuningsaanbod voor personen buiten de traditionele Wwb-doelgroep uit het participatiebudget;
* Een positief advies over de aanwijzingsaanvraag Liemerse Omroep Stichting;
* Medewerking aan en financiële ondersteuning voor herstel van constructiefouten van het dak van Montessorischool De Groene Ring en mogelijke overkapping van de patio met een serre;
* Bespreking en vaststelling van de Voorjaarsnota 2010;
* De Perspectiefnota 2011 - 2014 is besproken en daarbij zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de bezuinigingsvoorstellen van ¤ 1,85 miljoen ter voorbereiding door het college van burgemeester en wethouders van de Programmabegroting 2011 - 2014. Tevens zijn richtinggevende uitspraken gedaan over eventuele verder bezuinigingen in de toekomst.