Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Subsidie rietsnijders en schaapskuddes


14 juli 2010 - kamerstuk

Kamerbrief waarin minister Verburg ingaat op aangepaste subsidiemogelijkheden voor natuurbeheer met schaapskuddes. Verder meldt zij dat riet snijden (`zomermaaien') in de Weerribben mogelijk blijft.

Datum 14 juli 2010
Verzoek inzake subsidie voor rietsnijders en schaapskuddes

Geachte Voorzitter,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 juni 2010 heeft u mij verzocht om antwoord te geven op de brief van de Landelijke Werkgroep Schapenhouders en een reactie te geven op het bericht van riettelers die tijdens de zomermaanden maaien en hooien in opdracht van Staatsbosbeheer.
Onderdeel schaapskuddes
Voor 1 januari 2007 was het mogelijk om via het Besluit natuurbeheer schaapskuddes een subsidie voor natuurbeheer door schaapskuddes aan te vragen. Dit besluit is op 1 januari 2007 ingetrokken op grond van de Regeling inrichting landelijk gebied. Vanaf 1 januari 2007 is de subsidiering van schaapskuddes overgedragen aan de provincies in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Hierdoor is de subsidieverlening een aangelegenheid van de provincies geworden.
De landelijke werkgroep professionele schapenhouders constateert in haar brief dat de subsidie voor schaapskuddes in Limburg wordt afgebouwd. De provincie Limburg heeft in haar ILG-subsidieverordening een subsidie voor natuurbeheer door schaapskuddes opgenomen. Deze subsidie kon door mij echter niet worden goedgekeurd op basis van de Wet inrichting landelijk gebied. De subsidie voldeed niet aan de Europese staatssteunregels. Het klopt dus dat de bestaande regeling voor natuurbeheer door schaapskuddes de komende twee jaar wordt afgebouwd naar ¤0,- subsidie per jaar.
Uit gesprekken van mijn ambtenaren met de provincie Limburg blijkt dat vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) een oplossing is gecreëerd. In het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) dat onder de verantwoordelijkheid van de provincies valt is voor het College van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid gecreëerd om een toeslag te verlenen voor natuurbeheer met schaapskuddes.

De SNL is gemeld bij de Europese Commissie in het kader van de Europese staatssteunregels. De verwachting is dat de SNL medio november dit jaar zal worden goedgekeurd door de Europese Commissie, waarna de SNL kan worden opengesteld.
De provincie Limburg is voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid om een toeslag voor natuurbeheer met schaapskuddes te creëren, zodra de SNL is goedgekeurd door de Europese Commissie. De subsidie gaat voortaan naar de natuurbeheerder. Die bepaalt vervolgens welke kuddehouders hij inschakelt en tegen welk bedrag. Natuurbeheer met schaapskuddes kan in Limburg dan gesubsidiëerd worden op alle heideterreinen, zandverstuivingsgebieden en droge schraalgraslanden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Gezien de beperktheid van de beschikbare middelen heeft de provincie Limburg ervoor gekozen om de inzet van beheer door schaapskuddes te beperken tot die gebieden waar de betrokken natuurtypen (schraalgraslanden, heide en zandverstuivingen) de beste planologische veiligstelling hebben. De provincie verwacht hiervoor het totale budget uit te putten en geeft aan dat daarmee zeker zeven schaapskuddes in Limburg ondersteund kunnen gaan worden, wellicht zelfs meer. De landelijke werkgroep professionele schapenhouders geeft aan dat er in 2007 voor zeven schaapskuddes geld is, maar dat maar zes kuddes krijgen uitbetaald. Voorts wordt aangegeven dat geen overleg heeft plaatsgevonden met de betreffende schapenhouders en dat vier schaapskuddes in Limburg in problemen dreigen te komen. Tenslotte verzoekt de werkgroep mij de provincie Limburg aan te spreken om haar financiële en inhoudelijke verplichtingen na te komen. Uit navraag bij de provincie Limburg blijkt dat het aantal kuddes kan variëren en afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragers. Zo zullen er naar verwachting in 2010 acht kuddes worden gesubsidieerd. Het is te betreuren dat de betreffende schapenhouders aangeven niet gehoord te zijn door de provincie en dat vier kuddes in financiële problemen dreigen te komen. Zoals al aangegeven is de uitvoering van het ILG gedelegeerd aan de provincies. Ik heb bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincie Limburg over prestaties en de financiering daarvan in het kader van de ILG-bestuursovereenkomst (2007-2013). Zolang de provincie zich houdt aan die afspraken zie ik geen aanleiding om in de provinciale verantwoordelijkheden te treden bij de toekenning van de middelen. De schapenhouders zullen zich hiervoor richting Provinciale c.q. Gedeputeerde Staten van Limburg moeten wenden.
Onderdeel riettelers
Door gebrek aan subsidie zou het rietsnijden in de Weerribben niet meer plaats kunnen vinden. De vraag is of het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) uitkomst kan bieden.
Antwoord
De subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer, de SNL, die door de provincies wordt ontwikkeld kan geen uitkomst bieden (ook vroeger niet), omdat de SNL niet van toepassing is op gronden van Staatsbosbeheer. De financiering van Staatsbosbeheer vindt rechtstreeks door LNV plaats.

Staatsbosbeheer heeft mij gemeld dat zij vanuit het oogpunt van goed beheer budget heeft vrijgemaakt om het zogenaamde "zomermaaien" in de Weerribben uit te kunnen laten voeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg