Gemeente Ameland


Vaststelling bestemmingsplan Nes- Burgemeester
Waldastraat-Commandeurstraat

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 28 juni 2010 het bestemmingsplan Nes- Burgemeester Waldastraat-Commandeursstraat (recreatiewoningen) heeft vastgesteld. Het plangebied betreft het perceel tussen de Burgemeester Waldastraat en de Commandeursstraat te Nes Ameland. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan het vernieuwen en uitbreiden van recreatiewoningen op genoemd perceel. Het bestemmingsplan Nes- Burgemeester Waldastraat-Commandeursstraat (recreatiewoningen) en de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 14 juli 2010 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage bij het loket van de afdeling Vergunningen en Toezicht op het gemeentehuis in Ballum.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 15 juli 2010 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA âs-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA âs-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze kunt u vinden door te zoeken op postcode: 9163 JK.