Gemeente Woudrichem

Nadere informatie brand Beatrixstraat in Andel

Naar aanleiding van de brand van afgelopen zondag 11 juli 2010 op de Beatrixstraat in Andel zijn de omwonenden tijdens een ingelaste tweede bewonersbijeenkomst op donderdagavond 15 juli jl. door de gemeente nader geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het opruimen van de vrijgekomen asbestdeeltjes en gevolgen voor de volksgezondheid. De aanwezigen zijn bijgepraat wat er tot nu toe is gebeurd en wat er nog moet gebeuren. Daarbij waren o.a. aanwezig de loco-burgemeester Bas de Peuter en een milieuarts van de GGD.

Woensdag jl. is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het opruimen van de asbestdeeltjes op de privé-terreinen van omwonenden. De openbare wegen waren in de dagen daarvoor al schoongemaakt.

Uit de donderdag beschikbaar gekomen uitslag van gehouden monsteronderzoeken bij twee omliggende panden die in de rookkolom hebben gelegen, is gebleken dat er in één van deze woningen asbestvezels terecht zijn gekomen. Om alle risico's voor de volksgezondheid voor die bewoners te voorkomen, heeft de gemeente besloten de bewoners van dat pand per direct tijdelijk elders onderdak aan te moeten bieden. De asbestdeeltjes in de andere woning bevonden zich op een zodanige plaats dat daar geen direct gevaar voor de volksgezondheid bestaat.

De bewoners is verder verteld dat de volgorde van het opruimen van de asbestdeeltjes zal worden aangepast. Nadat allereerst de directe toegangen/inlooppaden tot de panden waar zich asbestdeeltjes bevinden is opgeruimd, zal prioriteit gegeven worden aan het opruimen van de brandresten van de afgebrande loods en de daaromheenliggende asbestdeeltjes alsmede het slopen van de schuur. Dit betekent dat ook de familie van het brandadres tijdelijk elders onderdak zal moeten nemen. Ook zal er een tijdelijke verkeersmaatregel van kracht zijn. De Beatrixstraat zal vanaf vrijdagmiddag 16 juli 2010 tot en met maandag 19 juli 2010 of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer. De in de Beatrixstraat gevestigde middenstand en geldautomaat blijven te voet bereikbaar.

Vervolgens zullen de panden waar de aanwezigheid van asbestvezels is geconstateerd worden "schoongemaakt". Daarna volgen de tuintjes en omliggende gronden bij de overige panden. De werkzaamheden zullen ook in het weekend voortgang vinden.

Om alle eventuele risico's uit te sluiten zullen ook nog nader monsteronderzoeken plaatsvinden in direct nabij gelegen panden in het verlengde van de rookkolom zoals die zondag aanwezig was . Begin volgende week zullen de uitslagen daarvan bekend zijn.

Door deze maatregelen gaat de gemeente Woudrichem er vanuit dat alle risico's betrekking hebbend op de volksgezondheid tot een minimum zijn teruggebracht.

De eerder bekend gemaakte voorzorgsmaatregelen blijven van kracht totdat het gehele gebied "asbestvrij" is gegeven.

Er wordt van uitgegaan dat de saneringswerkzaamheden in de loop van volgende week in zijn geheel afgerond kunnen worden.

Voor nadere informatie kunnen omwonende tijdens kantooruren contact opnemen met de stafafdeling van de gemeente Woudrichem, bereikbaar onder nummers 0183 308100. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer Mulder, bereikbaar onder nummer 06 51564222.

Heeft u vragen die van medische aard zijn dan kunt u bellen met de heer Jans, milieuarts en asbestdeskundige bij de GGD, tel. 06-53441216.

Mocht er aanleiding toe zijn dan zullen de omwonenden weer door de gemeente Woudrichem nader geïnformeerd worden.