Waterschap Aa en Maas

beginnen

Werkzaamheden bij Kasteel Heeswijk beginnen

Rond 19 juli starten de werkzaamheden van de tweede fase van het Dynamisch Beekdal, meander Heeswijk. Dit traject levert een belangrijke bijdrage om de verdroging in het gebied te verminderen. Het gebied rondom kasteel Heeswijk is een Natte Natuurparel. Dit zijn belangrijke natte natuurgebieden met bijzondere ecologische waarden die afhankelijk zijn van water. De meeste van deze gebieden zijn min of meer verdroogd en ook de waterkwaliteit en de inrichting laten te wensen over. Door de oude loop van de Aa te herstellen kan verdroging in de toekomst verminderen en zal het water weer als vanouds door de bestaande meander stromen. Door dit beekherstel kan er in het gebied meer water worden opgevangen, zodat er in droge tijden meer buffer is.

Open verbinding
De meander ligt in de gemeente Bernheze, tussen de Gouverneursweg en de Zuid-Willemsvaart. Om precies te zijn: vanaf de stuw in de Aa tot aan de Leijgraaf. Bij de herinrichting van meander Heeswijk vinden verschillende werkzaamheden plaats. De inlaatduiker, net bovenstrooms van de stuw, wordt vervangen door een open verbinding tussen de Aa en de meander. Bovendien wordt bij het uiteinde van de meander een open verbinding met de Leijgraaf gerealiseerd. In de oude meander wordt de beekbodem verhoogd en opgeruwd. Hierdoor loopt het water niet te snel weg uit het gebied.

Fietsbrug vernieuwen
Bij de boerderij Loosz Corswarem wordt de fietsbrug vernieuwd. Daarnaast worden de op- en afritten naar deze fietsbrug veiliger gemaakt voor rolstoelers en fietsers met beperkingen. Het fiets- en wandelpad wordt verbreed zodat deze ook toegankelijker worden voor rolstoelen en rolstoelfietsen. De bestaande mogelijkheid bij Loosz Corswarem om eventueel bluswater uit de oude meander te betrekken, zal worden gerenoveerd. Het water wordt voor een blusauto beter toegankelijk. De plek kan tegelijkertijd gebruikt worden voor rolstoelers om een hengel uit te werpen.

Aangepast plan
In februari ontstond vertraging van de tweede fase Meander Kasteel Heeswijk door een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Bosch. Die oordeelde dat de gemeente Bernheze de aan het waterschap verleende aanlegvergunning onvoldoende had gemotiveerd. Inmiddels is aanvullend onderzoek gedaan en zijn de plannen iets aangepast. In plaats van vier worden er nu drie poelen aangelegd. "Eén poel is geschrapt, maar dat heeft geen gevolgen voor de ecologische doelstellingen. Die blijven gewoon overeind", zegt projectleider Bart Pastor. De aanlegvergunning ligt tot 26 juli ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze tijd bezwaar indienen. Na deze datum is de vergunning van kracht.

Goed overleg
Met het afgraven van de bodem en het verflauwen van de ecologische oevers kan het waterschap pas starten als de vergunning daadwerkelijk van kracht is. Met niet- aanlegvergunningsplichtige werkzaamheden zoals snoeien, het vervangen van de fietsbrug en verbetering van de huidige wateraanvoer voor de grachten van het Kasteel kan eerder worden gestart, vanaf 19 juli dus. Ondanks dat het hier gaat om natuurontwikkeling, moeten natuurlijk wel de Flora en Faunawet net als overige waarden in het gebied in acht worden genomen. Het waterschap is daarover in goed overleg met Brabants Landschap, IVN en Heemkundekring. Samen worden de beste werkvormen bepaald. Door nu te starten wil het waterschap voor het invallen van de winter klaar zijn. Winterse omstandigheden, vorst en meer water in de rivieren, bemoeilijken de werkzaamheden. Naar verwachting worden de werkzaamheden in oktober afgerond.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Het project Dynamisch Beekdal maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren en beken de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant.