Gemeente Breda

Laatste FMO-aanvraag Playing for Success gehonoreerd

Het college van burgemeester en wethouders kent aan het project âPlaying for Successâ, aangevraagd door de Stichting Teamplay@NAC, de laatste bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO) toe. Het gaat om een totaalbedrag van ⬠349.400,-.

Van dit bedrag kan ⬠249.050,- uit de nog resterende FMO-middelen worden betaald. De middelen voor de exploitatie voor de jaren 2011 tot en met 2013, ad ⬠100.350,- komen uit de begroting Onderwijs en Jeugd.

âPlaying for Successâ is een concept waarbij leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo in 10 weken tijd een programma volgen bij NAC waarbij ze de kans krijgen om hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie te verbeteren. Zo kunnen zij hun achterstanden op het gebied van taal, rekenen en ict verminderen. Het project past daarmee goed bij de doelstellingen van het Bredase onderwijs- en jeugdbeleid. In steden als Eindhoven, Arnhem en Den Haag loopt dit project al en zijn PSV, Vitesse en Ado initiatiefnemer.

De aanvraag past binnen het FMO omdat het programma bijdraagt aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. âPlaying for Successâ is bedoeld voor leerlingen die nu vaak minder aandacht krijgen. Via dit programma krijgen zij een kans om zich sneller en breder te ontwikkelen. Het project is bovendien een goed voorbeeld van de samenwerking van onderwijs en andere partners in de stad. NAC en de deelnemende scholen financieren immers zelf ook een deel van het project.
Daarnaast zullen de activiteiten ook na de projectperiode van drie jaar doorgang blijven vinden omdat NAC het project opzet als een structurele voorziening.
De gemeente streeft bovendien naar actieve kennismaking van de Bredase jeugd met sport. Scholen spelen daarin een belangrijke rol en âPlaying for Successâ kan daaraan een goede invulling geven.

In totaal lagen er nog 6 FMO-aanvragen,die zijn ingediend voor het intrekkingsbesluit van 29 april jl. en dus conform de FMO-regeling moesten worden afgewikkeld. Het gaat om 5 aanvragen die waren aangehouden en waarvoor aanvullende informatie was gewenst voordat een besluit kon worden genomen en 1 nieuwe aanvraag, die is ingeboekt op 19 april 2010.
Van de 6 aanvragen is de aanvraag van het Leger des Heils weer ingetrokken door de aanvrager zelf. De twee aanvragen âTaskforce Marokkanen en âBreda-netâ zijn afgewezen.
De aanvragers hadden niet gereageerd op het verzoek om meer informatie aan te leveren. De aanvragen âBelevingstuinâ en âDierenverblijf Pekhoeveâ zijn afgewezen omdat de projecten niet pasten binnen de kaders van het FMO.
Aangezien tegelijkertijd met het intrekkingsbesluit ook het besluit is genomen de Commissie FMO per 29 april te ontbinden, is er geen advies van de Commissie FMO beschikbaar en heeft het college zelf over de aanvragen besloten.

Breda, 22 juli 2010