Rechtbank Zutphen


Uitspraken Bestuursrecht woensdag 4 augustus 2010

Zutphen, 3 augustus 2010 - De bestuursrechter doet op woensdag 4 augustus om 9:00 uur in openbare zitting uitspraak in de hierbij vermelde zaken.

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
Zaaksnummer
09/1460
09/790
09/1173
09/1172
09/1292
09/1787
09/1788
09/1821
09/935
09/1853

Vreemdelingenzaken
Zaaksnummer
09/19710
Zie het origineel

Voorlopige voorzieningen
Zaaksnummer

-

Bewaringzaken
Zaaksnummer

Deze lijst is opgemaakt onder voorbehoud van wijziging.

Uitspreken in het openbaar
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De uitspraken in bestuursrechtelijke zaken worden in de rechtbank Zutphen eenmaal per week op woensdag in een openbare zitting gedaan. De zitting begint om 9:00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Ter zitting wordt de beslissing van de rechtbank meegedeeld. De motivering van de beslissing wordt in beginsel niet meegedeeld. Partijen vinden die in het afschrift van de uitspraak, dat hen schriftelijk wordt toegezonden. Ter zitting wordt geen afschrift van de uitspraak verstrekt. De zaken die in aanmerking komen voor publicatie op www.rechtspraak.nl worden op de dag van de openbaarmaking na 13:00 uur gepubliceerd.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers bekend gemaakt. De media treffen de zaaksnummers aan op de ter inzage gelegde en/of toegezonden zittingslijsten. De vermelde zaaksnummers op dit overzicht geven aan of een zaak deze week wordt uitgesproken.

De openbare uitsprakenzitting vindt plaats in:
Gerechtsgebouw te Zutphen
Martinetsingel 2
7201 DT ZUTPHEN

Bron: Rechtbank Zutphen Datum actualiteit: 3 augustus 2010 Naar boven