Gemeente Noordenveld

Bewegen voor Noordenveld

Nieuwe nota Sport en Bewegen voor Noordenveld

Gepubliceerd op: 04 augustus 2010

"De sportnota is klaar!", aldus een enthousiaste wethouder Gerrit Alssema, portefeuillehouder sport. Tijdens de raadsvergadering op 25 augustus bespreekt de gemeenteraad de nota Sport en Bewegen 2010 - 2014. Alssema: "In de sportnota staat welke plannen het gemeentebestuur heeft om inwoners te verleiden meer te bewegen. Ook zetten we sport en bewegen in om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals bevordering van individuele ontplooiing, sociale samenhang en zelfredzaamheid van mensen. Ik wil graag dat we met elkaar en met de nodige creativiteit zoveel mogelijk van onze doelstellingen realiseren. Dat zal niet alleen afhangen van de beschikbare middelen, maar ook van de bereidheid om samen te werken en faciliteiten met elkaar te delen. Ik reken hierbij op de inzet van iedereen die bij sport en bewegen betrokken is."

Uitvoering nieuwe nota

Hoeveel van de voorgestelde acties de gemeente kan uitvoeren is afhankelijk van de toekomstige financiële situatie. Tijdens de behandeling van de begroting 2011 in november bespreekt het College van Burgemeester en Wethouders met de gemeenteraad de uitvoering van de nota Sport en Bewegen.

Sportstimulering

Uit onderzoeken blijkt dat vooral jongeren, ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken onvoldoende bewegen. Daarom wil de gemeente deze doelgroepen de komende jaren stimuleren meer te gaan bewegen door bijvoorbeeld sportstimulerende activiteiten aan te bieden en subsidiëring van activiteiten. Dit wil zij doen in samenwerking met anderen.

Themabijeenkomsten, subsidies en handhaving accommodaties

De gemeente wil sportverenigingen blijven ondersteunen. Door themabijeenkomsten wil de gemeente de sportverenigingen informeren over actuele thema's en ze met elkaar in contact brengen. Verder blijft het voor hen mogelijk subsidies aan te vragen voor sportstimulerende activiteiten. De gemeente streeft ernaar het huidige aantal accommodaties en de kwaliteit ervan te handhaven.

Totstandkoming nieuwe nota

De nota Sport en Bewegen is tot stand gekomen door samenspel van veel belanghebbende partijen zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, Stichting Sportstimulering Noordenveld, het onderwijs, Stichting Welzijn in Noordenveld, organisaties voor kinderopvang, peuterspeelzalen en de gemeente.