Gemeente Maastricht

Definitieve gunning kerstevenement Vrijthof Maastricht ingetrokken

Het college van B&W heeft de voorlopige gunning voor het kerstevenement op het Vrijthof aan de Theater Technische Compagnie niet omgezet in een definitieve gunning.
Aanleiding hiervoor is dat de Theater Technische Compagnie niet tijdig aan alle uit haar aanbieding voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

Gemeente pakt verantwoordelijkheid
De resterende voorbereidingstijd richting het evenement is kort en de belangen van de stad bij een goed evenement op het Vrijthof zijn groot. Daarom neemt de gemeente dit jaar zelf de organisatie en uitvoering van het evenement ter hand. Direct na het zomerreces zal de gemeente haar plannen voor de kerstinvulling van het Vrijthof bekend maken. Uitgangspunt is dat hierbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.

Bij de invulling van het evenement op het Vrijthof zal de gemeente actief de samenwerking met de Vrijthofondernemers en andere partners opzoeken.