Belgische Federale Overheid


* FOD Personeel en Organisatie publiceert zijn jaarverslag 2009

FOD Personeel en Organisatie publiceert zijn jaarverslag 2009

Datum: 04 augustus 2010

De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) is de overheidsdienst die vorm geeft aan een dynamisch en strategisch federaal HR-beleid. Deze FOD ondersteunt en begeleidt federale organisaties in de realisatie van dit beleid op het terrein en vervult daarnaast ook een aantal wettelijk verplichte en coördinerende opdrachten die hun weerslag hebben op het personeelsbeleid op elk bestuursniveau.

De FOD P&O heeft zonet zijn jaarverslag over het werkjaar 2009 gepubliceerd. Dit verslag, met als thema 'Engagement', herinnert ons aan de hoogtepunten van 2009. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de ondertekening van de eerste bestuursovereenkomst, die de engagementen van de FOD ten aanzien van de minister van Ambtenarenzaken en de voornaamste belanghebbenden, namelijk de federale organisaties, concretiseert.

Dit jaar ligt de klemtoon op de elektronische versie van het jaarverslag. Voor de leesbaarheid kunt u het jaarverslag doorbladeren zoals een tijdschrift.

Wie toch een papieren versie wil, kan er een bestellen.

Raadpleeg het jaarverslag 2009 van de FOD P&O

Bestel een papieren exemplaar
Zie het origineel