Gemeente Eemnes

Datum: 27 jul 2010
Bestuursorgaan: College B&W

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 augustus 2010.

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer mr. A.J.M. de Bruijn, gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw J. Schouten-de Boer, wethouder

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst 29
Besluit Vastgesteld.

Onderwerp: Subsidie oprichting Buurtpreventievereniging: De Buurtpreventievereniging BELangrijk met een werkgebied in alle BEL gemeenten vraagt subsidie aan voor de oprichting. Besluit: Het college besluit eenmalig EUR 200,- subsidie te verlenen. Dekking kan worden gevonden in het budget veiligheid 61400011-63499.

Onderwerp: Uitwerking Cao 2009 - 2011:
Op 1 juli 2010 is het principeakkoord CAO gemeenten 2000-2011 door partijen ongewijzigd
bekrachtigd In de bijgevoegde LOGA ledenbrieven wordt bij elke afspraak uit het akkoord aangegeven hoe de afspraken door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) worden uitgewerkt. Besluit: Het college besluit de volgende LOGA-ledenbrieven vast te stellen:

* 10/11 gemeentelijke salarisbedragen (kenmerk U201001449, nummer lbr. 10/072);

* 10/12flexibilisering en levensfase (kenmerk U201001463, nummer lbr. 10/073);

* 10/13vereenvoudiging Cao (kenmerk U201001464, nummer lbr. 10/073);
* 10/14 Uitwerking Cao 2009-2011 (kenmerk U201001483, nummer lbr. 10/075).

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Dorpshart
Op 9 juli 2010 heeft er een vergadering van de stuurgroep Dorpshart plaatsgevonden.
Besluit: Het college besluit het verslag van de stuurgroep Dorpshart voor kennisgeving aan te nemen, waarbij nader zal worden bezien hoe om te gaan met een eventuele openbare telefooncel en toiletvoorziening.

Onderwerp: Geluidwerende voorziening A27 t.b.v. Zuidpolder De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de geluidwerende voorziening langs de A27 voor de realisatie van de woningen in Zuidpolder. Belangrijkste doel van dit onderzoek was om antwoord te geven op de `wat vraag'. Inmiddels is duidelijk welke functionele eisen worden gesteld aan een geluidwerende voorziening uitgaande van 90% en 100% van de woningen die voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, zowel bij realisatie op grond van RWS (13 meter uit de rand van de weg) als op gemeentegrond ( ten oosten van de Te Veenweg Zuid). Uit onderzoek blijkt dat de realisatie van een geluidwerende voorziening waarbij 100% van de woningen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde leidt tot een niet-betaalbare en visueel niet wenselijke oplossing. Daarom wordt voorgesteld als uitgangspunt voor de dimensionering van de geluidwerende voorziening te hanteren dat 90% van de nieuw te bouwen woningen in Zuidpolder moet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, waarbij blijvend wordt gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk woningen te laten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast wordt voorgesteld welke stappen moeten worden gezet om in de volgende fase van het onderzoek antwoord te geven op de `hoe vraag'. Besluit: Het college besluit om:

* als uitgangspunt voor de dimensionering van de geluidwerende voorziening langs de A27 te hanteren dat minimaal 90% van de nieuw te bouwen woningen in Zuidpolder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde;

* vervolgonderzoek naar de realisatie van een geluidwerende voorziening te doen conform voorgestelde aanpak.

Onderwerp: Verzoek vestiging sport- en welnesscentrum Memo aan de commissie W&R
Besluit: Akkoord met memo aan commissie W&R, waarbij uitgangspunt is dat het college, mede gelet op de vigerende bestemmingsplannen, in het buitengebied geen mogelijkheden voor een dergelijk centrum ziet. College is ook niet bereid hiervoor een uitzondering te maken.

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Nota inburgeringsverordening 2010
Wijziging verordening inburgering n.a.v. wetswijziging in de Wet Inburgering.
Besluit: Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
* De verordening Wet Inburgering 2010 vast te stellen conform het concept raadsbesluit onder intrekking van de verordening Wet Inburgering Eemnes 2007;

* De verordening Wet Inburgering 2010 in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2010.

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): Subsidie BELhamels
Besluit: Het college besluit in vervolg op en met in achtneming van het eerdere besluit van 29 juni j.l

1. In te stemmen met het aan St. BELhamels eenmalig beschikbaar stellen van een subsidie van EUR 14.800 voor de periode 2010/2011 ten behoeve van het voorbereiden van de invoering van een dekkend aanbod van VVE in het kader van de Wet OKE.
2. Geen subsidie te verlenen in de huur van lokalen voor deze periode.
3. De periode tot juli 2011 te gebruiken om samen met Laren en Blaricum de beleidsmatige aanpak voor VVE op te stellen.
4. De kosten te dekken uit de post Peuterspeelzalen, categorie 600000 Nieuw beleid.

Onderwerp: Invulling CJG Coördinator:
De GGD MN heeft in overleg met de portefeuillehouder een voorstel gedaan voor invulling kwartiermakersfunctie door GGD-MN ten behoeve van de ontwikkeling van de functie van CJG Coördinator voor het CJG te Eemnes.
Voorgesteld wordt de GGD MN deze functie in te laten vullen voor de periode vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 2012, hierna zal opnieuw worden overwogen onder welke voorwaarde de definitieve Coördinatiefunctie zal worden ingevuld.
Besluit: Het college besluit:

1. De GGD MN de opdracht geven voor de kwartiermakersfunctie tot invulling de CJG Coördinator, zoals voorgesteld in hun offerte van
5 juli 2010; de gemeente draagt geen risico voor financiering bij vervanging.
2. Hiervoor een bedrag beschik-baar te stellen van EUR 35.401,25. 3. Het Eemnesser deel in de reserve Eemland-projecten van de GGD ad EUR 6.675,- hieraan te besteden, zodat voor de bijdrage van 1 september 2010 tot 1 januari 2011 ad. EUR 7.100,25 nog EUR 425,25 ten laste moet worden gebracht van de begroting 2010 kostenplaats
6.715.0011 kostensoort 600.001 Stelpost Algemeen. 4. De bijdrage van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012 ad. EUR 28.401,00 ten laste te brengen van de begroting 2011 kostenplaats 6.715.0011 kostensoort 600.001 Stelpost Algemeen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van dit budget.
5. In te stemmen met de concept opdracht aan GGD MN om een goed werkend netwerk jeugdzorg op te zetten, mede op basis van een samenwerkingsovbereenkomst van de jeugdzorgpartners.

Onderwerp: Memo initiatieven omtrent de bestrijding van jeugdwerkloosheid:
Op 31 mei 2010 heeft de Raad unaniem een motie omtrent de bestrijding van jeugdwerkloosheid aangenomen. Er blijken al veel initiatieven voor deze doelgroep te worden ontplooid. Deze memo geeft inzicht in aantallen jeugdwerklozen, en in de initiatieven die reeds ontplooid zijn en worden inzake jeugdwerkloosheid.
Besluit: Het college gaat akkoord met de memo, en legt deze ter kennisname voor aan de cie BSM.

Onderwerp: Regio Bureau Leerlingzaken:
Jaarrekening 2009 en de conceptbegroting 2011 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken
Besluit: Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met de jaarrekening 2009 en de concept-begroting 2011, m.d.v.dat gelet op de bezuinigingstaakstelling van 5% t.o.v. 2010, de begroting 2011 voor Eemnes wordt bepaald op EUR 15.371 ( dus EUR 348,- lager).

2. De genoemde stukken, inclusief de bezuiniging, voor kennisgeving aan de raad voor te leggen.

Portefeuille: Wethouder J. Schouten - de Boer

Onderwerp: Vaststelling subsidie Domotica-aanpassingen Woonzorgzone Eemnes:
Gereedmelding Domotica aanpassing Woonzorgzone Eemnes betekent doorbetaling aan Sherpa en verantwoording aan de provincie ten einde de EUR 50.000 te kunnen declareren.
Besluit: Het college besluit:

1. de subsidie aan Sherpa voor het aanleggen van Domotica-aanpassingen, vast te stellen op het maximaal toegekende subsidiebedrag van EUR 50.000.

2. De subsidie te verantwoorden bij de Provincie Utrecht

Onderwerp: Woon Zorg Complex:
Ontwikkeling en uitvoering ouderenactiviteiten in de recreatieruimte van het Woon Zorg Complex.
Besluit: Het college besluit:

1. de provinciale subsidie van EUR 11.250 via de SWO-BELaan te wenden voor de opzet en ontwikkeling van ouderenactiviteiten in de recreatieruimte van het Woon Zorg Complex.

2. om de beschikbaar gestelde provinciale subsidie en de uitgaven te verantwoorden op kostenplaats 6.620.0011.

Onderwerp: Uitspraak Rechtbank betreffende het beroep van W.H.A. Brouwer:
De Rechtbank Utrecht heeft het beroep van dhr. W.H.A. Brouwer tegen de weigering van het verlenen van een ontheffing voor het berijden van de polderwegen ongegrond verklaard.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.