Project Gemeente Westland

3

Zorgvuldige afweging rond pand Endeldijk 3 in Honselersdijk

Publicatiedatum: 04-08-2010

Voordat het college van burgemeester en wethouders van Westland een besluit neemt over het al dan niet slopen van het pand Endeldijk 3 in Honselersdijk zal eerst een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden. Wethouder Meijer heeft dit aangegeven naar aanleiding van de onrust die ontstaan is na de ontvangen aanvraag om sloopvergunning van dit pand. Door politieke partijen, historische verenigingen en inwoners van Honselersdijk zijn hierover vragen gesteld. Met klem wordt de afgifte van de sloopvergunning ontraden.

Meijer wijst erop dat een zorgvuldige afweging ook inhoudt dat bezien wordt of dit pand behouden kan blijven, gezien de historische waarde en het feit dat slopen tot een onomkeerbare situatie leidt. Immers de Endeldijk 3 is opgenomen in de inventarisatie historisch waardevolle objecten, die in opdracht van de gemeente Westland in 2007 is uitgevoerd.

Om het pand te kunnen behouden, zal het aangewezen moeten worden tot gemeentelijk monument, waarvoor een aanwijzingsprocedure gestart moet worden. Na het zomerreces zal het college beslissen over het wel of niet aanwijzen als gemeentelijk monument.

Kaders
Het college werkt ook aan het opstellen van Ruimtelijk Ontwikkelingskaders, die als toetsingskader zullen dienen voor toekomstige ontwikkelingen in de kernen. Zo wordt ook voor de kern Honselersdijk een kader opgesteld. Daarbij zal een actualisatie plaatsvinden van de lijst met waardevolle objecten en zal voor het centrum van Honselersdijk, specifiek de Dijkstraat en omgeving, een meer gedetailleerde uitwerking plaatsvinden. Verwachting is dat dit kader voor de kern Honselersdijk eind dit jaar gereed zal zijn.

Als basis voor het kunnen beschermen van historische bebouwing in gebieden waarvoor een bestemmingsplan wordt opgesteld, is een beleidskader in voorbereiding. Ook dit beleidskader zal naar verwachting eind dit jaar gereed zijn.