PERSBERICHT

Arnhem, 4 augustus 2010

ARCADIS VERBETERT WINST BIJ STERKE OMZETGROEI


· Bedrijfsopbrengsten groeien in tweede kwartaal 23%, op halfjaarbasis 15%
· Netto operationele winst stijgt in tweede kwartaal 8%, op halfjaarbasis 9%
· In tweede kwartaal geen verdere autonome omzetdaling
· Infrastructuur en Water blijven solide, Milieu en Gebouwen verbeteren
· Exclusief eenmalige effecten blijft marge goed op niveau
· Voor heel 2010 lichte stijging van netto operationele winst verwacht

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het tweede kwartaal van 2010 de winst verbeterd bij een sterke stijging van de omzet. De bedrijfsopbrengsten stegen 23% tot 512 miljoen, geholpen door de overname van Malcolm Pirnie, medio vorig jaar. De groei was veel sterker dan in voorgaande kwartalen door een betere autonome omzetontwikkeling in alle marktsegmenten. De sterkere Amerikaanse dollar en Braziliaanse reaal hadden een positief valuta-effect van 5%. De netto operationele winst verbeterde met 8% tot 18,5 miljoen. Exclusief eenmalige effecten bleef de marge goed op niveau.

In het eerste halfjaar namen de bedrijfsopbrengsten toe met 15% tot 960 miljoen. De groei was vooral afkomstig van de overname van Malcolm Pirnie. Omdat de verzwakking van de euro pas in het tweede kwartaal optrad, was het valuta-effect op halfjaarbasis 2%. Aangezien in het eerste kwartaal de omzet autonoom daalde, mede door de strenge winter, was er ook in het halfjaar nog een autonome omzetdaling. De netto operationele winst steeg 9% tot 35,6 miljoen. In Brazilië werd een verlies genomen op een energieproject wat naar verwachting in het tweede halfjaar wordt gecompenseerd door verkoopopbrengsten. Exclusief dit eenmalige effect was de marge met 9,6% vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: "Gelet op de huidige markt hebben we operationeel een goed kwartaal achter de rug. De omzet steeg sterk, mede doordat voor het eerst sinds begin 2009 een eind kwam aan de autonome daling. In de infrastructuur- en watermarkt nam de
omzet uit eigen activiteiten autonoom toe, ondanks druk op lokale overheidsbudgetten. Het herstel in de milieumarkt lijkt door te zetten, vooral in de Verenigde Staten, waar de vraag van private klanten aantrekt. De situatie op de commerciële vastgoedmarkt is gestabiliseerd en de autonome omzetdaling bij gebouwen is afgezwakt. Hoewel de toegenomen concurrentie
over vrijwel de gehele linie zorgt voor prijsdruk, hebben we door vroegtijdig te anticiperen op veranderende marktomstandigheden en strikte kostenbeheersing de marge op peil kunnen houden. De integratie met Malcolm Pirnie ligt op schema en de synergievoordelen bij het binnenhalen van opdrachten hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen". Geen accountantscontrole toegepast magine the result
I

Belangrijkste cijfers

Bedragen in miljoenen, tenzij anders Tweede kwartaal Eerste halfjaar vermeld 2010 2009 2010 2009

Bedrijfsopbrengsten 512 415 23% 960 833 15% Bruto toegevoegde waarde 353 287 23% 679 577 18% EBITA 31,8 28,5 12% 61,1 56,3 9% Netto operationele winst 1) 18,5 17,1 8% 35,6 32,6 9% Idem per aandeel (in ) 1) 0,28 0,28 0% 0,54 0,54 0% Gem. aantal uitstaande aandelen (mln) 66,1 60,2 10% 66,3 60,2 10%
1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Tweede kwartaal

Zowel de bedrijfsopbrengsten als de bruto toegevoegde waarde (omzet eigen medewerkers) groeiden met 23%. Het valuta-effect was 5%. De bijdrage van acquisities (vooral Malcolm Pirnie) bedroeg 18%. De autonome ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten was net positief, die van de bruto toegevoegde waarde net negatief. In de Verenigde Staten resulteert het economisch herstel in aantrekkende vraag naar milieudiensten waardoor voor het eerst sinds de crisis de activiteiten weer autonoom groeien. Door de sterke economie ontwikkelen ook de activiteiten in Chili en vooral Brazilië zich positief. In de meeste Europese landen werd autonome groei gerealiseerd, maar deze zwakte af door minder vraag van lokale overheden. De sterkste autonome daling deed zich nog steeds voor in Engeland en bij RTKL, hoewel de vastgoedmarkt stabiliseert en RTKL uitbreidt in Azië en het Midden Oosten.

De EBITA steeg met 12% naar 31,8 miljoen. Het val uta-effect was 5%, de bijdrage van acquisities 14%. De autonome daling van 7% was het gevolg van het nemen van een verlies van 2,6 miljoen op een energieproject in Brazilië . De kosten voor reorganisatie, inclusief integratie Malcolm Pirnie, lagen met 2,6 miljoen op hetzelfde niveau als vorig jaar ( 2,7

miljoen). Operationeel was sprake van een bescheiden autonome verbetering van de EBITA. Deze was het saldo van winstverbetering in de Amerikaanse milieumarkt, goede prestaties in Brazilië, betere resultaten bij RTKL en in de U.K. (mede door de eerdere herstructurering) en minder winst in Nederland en enkele andere Europese landen tengevolge van prijsdruk.

Exclusief het projectverlies in Brazilië, kwam de marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) uit op 9,7%, vergelijkbaar met vorig jaar (9,9%). De bijdrage uit de verkoop van carbon credits in Brazilië was net als vorig jaar 0,1 miljoen.

De financieringslasten waren met 4,6 miljoen aanz ienlijk hoger dan vorig jaar (2009: 1,3 miljoen), toen nog een koerswinst werd gerealiseerd op leningen in Brazilië terwijl dit jaar de lasten stegen door acquisities en valuta-effecten. De netto operationele winst bedroeg 18,5 miljoen, een stijging van 8%.

Geen accountantscontrole toegepast Pagina: 2/10

Eerste halfjaar

De bedrijfsopbrengsten waren 15% hoger. Het valuta-effect was 2%, de bijdrage van acquisities 17%. Autonoom daalden de bedrijfsopbrengsten met 4%.

De bruto toegevoegde waarde nam met 18% toe. Het valuta-effect was 2%, de bijdrage van acquisities 18%. De autonome daling bedroeg 2%. Deze was geringer dan bij de omzet na
oplevering van enkele grote projecten met veel subcontracting in Brazilië en Nederland.

De EBITA nam met 9% toe tot 61,1 miljoen. Acquisi ties droegen 14% bij en valuta-effecten
1%. De autonome daling was 7%. Hierin is een verlies verwerkt van 4,5 miljoen op een energieproject in Brazilië, wat naar verwachting in het tweede halfjaar wordt goedgemaakt door verkoopopbrengsten. Aan reorganisatiekosten, inclusief kosten voor integratie Malcolm Pirnie, werd 3,3 miljoen besteed (2009: 5,3 mil joen). Terwijl operationeel in het eerste kwartaal de resultaten nog wat verslechterden, trad in het tweede kwartaal een verbetering op, vooral door een betere gang van zaken in de Amerikaanse milieumarkt en in Brazilië.

Exclusief het projectverlies in Brazilië, bedroeg de marge 9,6% (2009: 9,8%). De bijdrage uit de verkoop van carbon credits in Brazilië was net als vorig jaar 0,1 miljoen. Inmiddels is de certificering weer op gang gekomen waardoor wordt verwacht dat de bijdrage vanaf het vierde kwartaal zal toenemen. Om meer focus te brengen in de Braziliaanse activiteiten en de talrijke kansen in Brazilië beter te kunnen benutten, wordt overwogen de portfolio van energieprojecten (inclusief Biogas) te verkopen.

De financieringslasten kwamen uit op 8,7 miljoen, tegenover 3,7 miljoen vorig jaar (exclusief effect van derivaten waarvan de verkoop begin 2009 7,5 miljoen opleverde). De stijging is vooral het gevolg van acquisities. De netto operationele winst nam toe met 9% tot 35,6 miljoen. Tegenover hogere financieringslaste n stonden een lagere belastingdruk en een hogere bijdrage van geassocieerde deelnemingen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor het eerste halfjaar van 2010 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld. Vanaf 2010 is Water een apart segment. Voorheen was dit deel van Infrastructuur.


· Infrastructuur (25% van omzet)
De omzet bleef gelijk aan vorig jaar. Het valuta-effect was 5%. Autonoom daalde de
omzet 5% mede door beëindiging van projecten met veel subcontracting. Na de strenge winter, namen de activiteiten weer toe, resulterend in 2% autonome groei van de bruto toegevoegde waarde. Centrale overheidsprogramma's zorgden voor groei in Nederland, België, Frankrijk en Centraal Europa, maar door druk in de lokale markt zwakt de groei af. In de Verenigde Staten namen de activiteiten af door lagere budgetten bij staten en steden, terwijl in Brazilië en Chili vooral de mijnbouw bijdraagt aan groei.

Geen accountantscontrole toegepast Pagina: 3/10


· Water (20% van omzet)
De omzet is meer dan verdubbeld door de overname van Malcolm Pirnie. Het valuta- effect was 2%. Autonoom was de omzet vlak, maar steeg de bruto toegevoegde waarde 5%, vooral door de toenemende vraag naar watermanagement in vrijwel alle landen waar ARCADIS actief is. In Brazilië werd een groot contract verworven voor uitbreiding van afvalwatersystemen in São Paulo. Druk op lokale overheidsbudgetten heeft ook invloed
op de watermarkt, maar in mindere mate. Malcolm Pirnie vangt de teruggang in het westen en zuiden van de Verenigde Staten op door meer werk in het noordoosten.
· Milieu (36% van omzet)
De omzet steeg 13%. Het valuta-effect was 2% en de bijdrage van acquisities 11% (milieuactiviteiten Malcolm Pirnie). De autonome omzetdaling in het eerste kwartaal, sloeg in het tweede kwartaal om in een stijging van 7%, vooral door het aantrekken van de milieumarkt in de Verenigde Staten. Hier werden grote milieusaneringen gestart met veel toelevering van derden. De stijging van de eigen omzet die hieruit voortvloeide werd teniet gedaan door vertragingen in enkele Europese landen zodat de bruto toegevoegde waarde per saldo met 1% daalde. Ook in Brazilië laat de milieumarkt herstel zien.
· Gebouwen(19% van omzet)
De omzet daalde 8%. Het valuta-effect was nihil en de bijdrage van acquisities 1%. Autonoom liep de omzet 9% terug, de bruto toegevoegde waarde 11%. Doordat de commerciële markt in Engeland en de Verenigde Staten is gestabiliseerd en RTKL de teruggang in Amerika en Europa compenseert door opdrachten in Azië en het Midden Oosten, is de daling van activiteiten in het tweede kwartaal duidelijk afgezwakt. In België stonden de activiteiten enigszins onder druk, terwijl in de Verenigde Staten en Duitsland projectmanagement voor publieke projecten toenam.

Vooruitzichten

Hoewel de economie zich herstelt, vooral in de Verenigde Staten, is het herstel nog fragiel, zodat de onzekerheid voortduurt. Ook is nog onduidelijk hoe en in welke mate de verwachte bezuinigingen van de overheid de voor ons relevante markten beïnvloeden.

De infrastructuurmarkt blijft naar verwachting robuust omdat veel grote projecten zijn gebaseerd op meerjarige programma's waarvoor de financiering vastligt. Dit geldt voor de investeringen in het Nederlandse wegen- en spoornet, maar bijvoorbeeld ook voor de grote projecten in Centraal Europa waar ARCADIS bij is betrokken. Omdat de vraag naar infrastructuur groot is, zal het belang van PPS toenemen, in Europa en in de Verenigde Staten. In Brazilië is met de recent verworven grote opdrachten een stevige basis gelegd voor groei.

In de watermarkt zijn de aandacht voor klimaatverandering en de toenemende dreiging van
overstromingen belangrijke drijfveren voor de groei van watermanagement. Ook de vraag naar schoon drinkwater en afvalwaterbehandeling neemt toe. Omdat deze voorzieningen veelal worden gefinancierd uit doelheffingen, heeft druk op lokale overheidsbudgetten slechts beperkt effect. Synergie met Malcolm Pirnie biedt veel kansen, zowel in de Verenigde Staten als internationaal, waarbij de prioriteit ligt bij Chili, Brazilië en het Midden Oosten.

Geen accountantscontrole toegepast Pagina: 4/10

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een stevig fundament. Door het economisch herstel trekt de vraag van bedrijven aan, vooral in de Verenigde Staten. Bedrijven concentreren zich meer op hun kernactiviteiten wat leidt tot outsourcing van hele portfolio's van verontreinigde locaties en vendor reduction. Dit heeft al grote contracten opgeleverd. Door onze sterke concurrentiepositie kunnen we verder marktaandeel vergroten. Tevens profiteren we van de groeiende vraag naar energiebesparing en carbon footprint reductie.

In de gebouwenmarkt lijkt de bodem bereikt. De markt voor commercieel vastgoed is stabiel
op een laag niveau zonder dat herstel in zicht is. Hoewel in de Verenigde Staten nieuwe wetgeving zorgt voor vertraging bij ziekenhuizen, is de werkvoorraad bij RTKL gezond door
opdrachten uit Azië en Midden Oosten voor commerciële en ziekenhuisprojecten. Hierdoor en door het op peil blijven van de vraag vanuit de (semi-) publieke sector, kan de omzet in het tweede halfjaar verbeteren. Ook facility management kan hieraan bijdragen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "In het tweede kwartaal is onze orderportefeuille
opnieuw gegroeid waardoor deze in het eerste halfjaar met 8% is toegenomen ten opzichte van eind 2009. De toename in het tweede kwartaal kwam vooral uit infrastructuur en in mindere mate uit water en milieu terwijl bij gebouwen de orderontvangst wat afzwakte. Gezien de gezonde werkvoorraad verwachten we in het tweede halfjaar een bescheiden autonome groei van activiteiten. Behoud van marges blijft een belangrijke prioriteit, met
opvang van prijsdruk door kostenbesparing en een klantgerichte benadering. De integratie met Malcolm Pirnie levert behalve marktsynergie, vanaf 2011 ook operationele voordelen op. Verdere uitbreiding van activiteiten door middel van acquisities staat op de agenda. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten we voor heel 2010 een lichte stijging van 0 ­ 5% van de netto operationele winst."

Voor een volledig overzicht van de halfjaarresultaten met bijbehorende toelichting en risicoparagraaf wordt verwezen naar het halfjaarverslag, gepubliceerd op onze website: www.arcadis.com.