Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 27 juli 2010

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Geluidreductieplan geluidzones Delfzijl MK 1. Akkoord gaan met de ter inzage legging nota `Stad, haven en industrie in harmonie' als ontwerp-geluidreductieplan in de zin van de Crisis en Herstelwet.
2. Akkoord gaan met bijgevoegde brief aan betreffende bedrijven. 2 Deelneming Stichting Essent Sustainability Development (Stichting MJ Duurzaamheid)
1. Ontwerpbesluit tot deelname in de Stichting Duurzaamheid vaststellen 2. De raad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen te uiten over het (ontwerp)besluit tot deelname via bijgaand raadsvoorstel.
3. Het besluit tot deelname in de stichting, na instemming van de Raad, ter goedkeuring voorleggen aan Gedeputeerde Staten van Groningen conform bijgaand verzoek.


---- --