Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van het lid Dijkhoff (VVD) over de aan Haïti toegezegde hulpgelden na de aardbeving in januari 2010

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van het lid Dijkhoff (VVD) over de aan Haïti toegezegde hulpgelden na de aardbeving in januari 2010

Kamerbrief | 9 augustus 2010

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Dijkhoff (VVD) over de aan Haïti toegezegde hulpgelden na de aardbeving in januari 2010. Deze vragen werden ingezonden op 16 juli 2010 met kenmerk 2010Z11045.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Dijkhoff (VVD) over de aan Haïti toegezegde hulpgelden na de aardbeving in januari 2010.

Vraag 1

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de besteding van de door Nederland ten behoeve van noodhulp en wederopbouw toegezegde hulpgelden; hoeveel van het toegezegde geld is inmiddels daadwerkelijk besteed?

Vraag 2
Waar bevindt zich de door Nederland toegezegde 83 miljoen euro op dit moment?

Antwoord vraag 1 en 2

Het bedrag van 83 miljoen euro was de opbrengst van de publieksactie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) in de periode 12 t/m 21 januari 2010. Daarvan kwam 41,7 miljoen euro van de Rijksoverheid.

Deze bijdrage van 41,7 miljoen euro betreft 12 miljoen euro noodhulp en
29,7 miljoen euro wederopbouw. Het bedrag voor noodhulp is reeds overgemaakt naar SHO, die hiervan thans noodhulpactiviteiten in Haïti financiert ^^1 . Het bedrag voor wederopbouw is nog niet overgemaakt, want dit is bestemd voor wederopbouwactiviteiten in de periode vanaf
2011.

^De Rijksoverheid heeft bovenop de bijdrage aan SHO tevens bijgedragen aan noodhulpactiviteiten door de inzet van een Nederlands reddingsteam (Urban Search and Rescue Team) en een marineschip (HMS Pelikaan), alsmede 1 miljoen euro via het `World Food Programme' van de VN en 1 miljoen euro via het IFRC (Rode Kruis).

^

^Vraag 3
Vormt de controle vooraf door de Algemene Rekenkamer een vertragende factor in de besteding van de hulpgelden? Zo ja, kunt u aangeven in welke mate?

^

^Antwoord vraag 3

^De controle door de Algemene Rekenkamer (AR) vindt niet vooraf maar achteraf plaats. Deze controle achteraf is geen vertragende factor, want vindt plaats nadat de activiteiten zijn afgerond. Daarnaast adviseert de AR vooraf aan SHO over de opzet van de verantwoordingssystematiek. Dit komt de effectiviteit van de bestedingen ten goede.

^

^Vraag 4
Hoe verhouden de berichten over het achterblijven van de toegezegde hulpgelden zich tot eerdere berichten over de absorptiecapaciteit van Haïti voor hulpgelden?

^

^Antwoord vraag 4

^Voor beantwoording van deze vraag wordt een onderscheid gemaakt tussen noodhulp en wederopbouw. Voor noodhulp is er geen sprake van achterblijven van toegezegde hulpgelden en ook geen relatie met de absorptiecapaciteit van Haïti.

^

^Voor wat betreft de wederopbouw heeft de uitspraak van de speciale gezant van Haïti bij de VN, Leslie Voltaire, betrekking op de bijdragen van donoren aan het wederopbouwfonds van de Wereldbank. Hij gaf aan dat donoren tot dusver minder dan 2 procent van de toezeggingen, die tijdens de donorconferentie op 31 maart jl. in New York zijn gedaan, hebben overgemaakt. Donoren hebben in totaal bijna 10 miljard dollar (8 miljard euro) toegezegd voor de wederopbouw, waarvan ruim 5 miljard dollar voor 2010 en 2011 tijdens de donorconferentie in New York. Het kantoor van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN voor Haïti geeft aan dat momenteel 506 miljoen dollar van de toezeggingen in New York daadwerkelijk door donoren is uitbetaald, hetgeen hoger is dan het percentage van de speciale gezant van Haiti bij de VN.

^De Nederlandse centrale overheid draagt via Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) bij aan de wederopbouw van Haïti. De wederopbouwactiviteiten van SHO zullen geschieden binnen de kaders van de strategie voor de wederopbouw, zoals deze door de Haïtiaanse overheid zijn gepresenteerd op 31 maart 2010 in New York. De Interim-Commissie voor de Wederopbouw van Haïti, die onder leiding staat van premier Bellerive en de voormalige Amerikaanse president Clinton, is druk bezig met de concrete uitwerking van die plannen. Op
17 augustus is de volgende vergadering van deze commissie in Port au Prince.

^

^1 Gedetailleerde informatie hierover is beschikbaar op de websites van SHO www.giro555.nl en www.haitinu.nl

^