Gemeente Berkelland


BESLUITENLIJST

Vergadering college van burgemeester en wethouders 10 augustus 2010 nr. 32.

Aanwezig: wethouder , L.J.H. Scharenborg
wethouder , J. Markink
loco secretaris , J.A. Wildeman

Afwezig: burgemeester , H.L.M. Bloemen
wethouder , J.B. Boer
secretaris , A.G. Dekker

|Nr. |Portefeuillehouder, afdeling,  |Besluit               |
|  |datum              |                  |
|  |advies en onderwerp       |                  |
|1. |Besluitenlijst 3 augustus 2010. |Vastgesteld.            |
|  |                |                  |
|2. |Ingekomen stukken        |Doorgenomen.            |
|  |en uitnodigingen.        |                  |
|3. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Verzoek planschade afwijzen conform |
|  |                |bijgaande brief.          |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |                  |
|  |J.M.G. Lammers         |                  |
|  |                |                  |
|  |22 juli 2010          |                  |
|  |                |                  |
|  |Verzoek tot tegemoetkoming in  |                  |
|  |schade van de familie Goossen, |                  |
|  |Meidoornstraat 4 te Eibergen  |                  |
|  |naar aanleiding van de bebouwing|                  |
|  |van Borculoseweg 17 in Eibergen.|                  |
|4. |WETHOUDER J.B. BOER       |De raad voorstellen:        |
|  |                |de pilot regisserende gemeente af te|
|  |BELEID EN REGIE         |sluiten;              |
|  |R. Heij             |ervaringen van het werken als    |
|  |                |regiegemeente verder ontwikkelen en |
|  |27 juli 2010          |in praktijk brengen;        |
|  |                |de eerste versie van de       |
|  |Pilot regisserende gemeente.  |projectenlijst bij 'Een blik op   |
|  |                |Neede 2020' voor kennisgeving aan te|
|  |                |nemen;               |
|  |                |het restantbudget reserveren voor  |
|  |                |ondersteuning van organisatie en  |
|  |                |communicatie in 2010 en 2011 van het|
|  |                |uitvoeringsprogramma 'En blik op  |
|  |                |Neede 2020'. En voor        |
|  |                |doorontwikkeling van het leren   |
|  |                |regisseren met het oog op het    |
|  |                |uitwerken van het coalitieakkoord. |
|5. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |De volgende gedragscode Flora- en  |
|  |                |faunawet van toepassing verklaren  |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |voor dse gemeente Berkelland:    |
|  |I.W. IJsebrands         |Beheer Groenvoorzieningen      |
|  |                |Goedgekeurd door LNV op       |
|  |28 juli 2010          |20 december 2007;          |
|  |                |Bouw en Ontwikkelsector       |
|  |Flora- en faunawet.       |Goedgekeurd door LNV op 6 april   |
|  |                |2009.                |
|6. |WETHOUDER J. MARKINK      |Kennis nemen van het besluit van de |
|  |                |provincie Gelderland beroep in te  |
|  |BELEID EN REGIE         |stellen tegen het besluit van de  |
|  |C.P.H.M. Huijser        |Minister van Economische Zaken om  |
|  |                |proefboringen voor een periode van |
|  |2 augustus 2010         |4 jaar toe te staan door Queensland |
|  |                |Gas Compagny (QGC) in de Achterhoek |
|  |GS Gelderland stelt beroep in  |en Twente.             |
|  |tegen proefboringen.      |De raad in kennis stellen van dit  |
|  |                |besluit.              |
|7. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |De gemeenteraad voorstellen om :  |
|  |                |'categorieën van gevallen' aan te  |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |wijzen waarvoor geen 'verklaring van|
|  |G.J. Hans            |geen bedenkingen' vereist is (zie  |
|  |                |raadsvoorstel/besluit);       |
|  |4 augustus 2010         |De bevoegdheid voor het vaststellen |
|  |                |van een eventueel exploitatieplan  |
|  |Omgevingsvergunning bij     |bij de aangewezen 'categorieën van |
|  |afwijkingen van een geldend   |gevallen' te delegeren aan uw    |
|  |bestemmingsplan (aanwijzen   |college.              |
|  |'categorieën van gevallen' door |                  |
|  |de gemeenteraad).        |                  |
|8. |WETHOUDER J. MARKINK      |Op basis van de eindafrekening   |
|  |                |jeugdgezondheidszorg 2009 (uniform |
|  |BELEID EN REGIE         |deel en maatwerk) aan Yunio     |
|  |A.C.J. Holterman        |verzoeken voorlopig het bedrag van |
|  |                |E 18.201,00 terug te betalen en dit |
|  |8 juli 2010           |toevoegen aan de BDU CJG.      |
|  |                |De subsidie over het jaar 2009 pas |
|  |Verantwoording financiering   |vaststellen als volledige zekerheid |
|  |(uniform deel en maatwerk)   |bestaat over de juistheid van de  |
|  |jeugdgezondheidszorg 2009 door |financiële administratie van Yunio. |
|  |Stichting Yunio en Maatwerk door|En de accountant heeft verklaard dat|
|  |GGD.              |de aan de gemeente toegekende kosten|
|  |                |daadwerkelijk zijn gemaakt ten   |
|  |                |behoeve van de JGZ-activiteiten in |
|  |                |Berkelland, inclusief de      |
|  |                |activiteiten van prenatale zorg.  |
|  |                |Het jaarverslag algemeen      |
|  |                |maatschappelijk werk (amw) en JGZ  |
|  |                |2009 voor kennisgeving aannemen.  |
|  |                |De toegekende bijdrage aan de GGD  |
|  |                |van E 6.358,00 voor de uitvoering  |
|  |                |van de cursus evenwicht ongewijzigd |
|  |                |vaststellen.            |
|  |                |Yunio en de GGD hierover      |
|  |                |schriftelijk informeren.      |
|9. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Vaststellen van hogere waarden voor |
|  |                |de ten hoogste toelaatbare     |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |geluidsbelasting voor 21 woningen in|
|  |C.D.A.M. Nieuwenhuis      |het bestemmingsplan 'Neede,     |
|  |                |Haarksbergseweg Rozenkamp Braak'.  |
|  |3 augustus 2010         |De gemeenteraad voorstellen om het |
|  |                |bestemmingsplan 'Neede,       |
|  |Bestemmingsplan 'Neede,     |Haarksbergseweg Rozenkamp Braak'  |
|  |Haarksbergseweg Rozenkamp    |ongewijzigd vast te stellen.    |
|  |Braak'.             |De gemeenteraad voorstellen om voor |
|  |                |dit bestemmingsplan geen      |
|  |                |exploitatieplan vast te stellen,  |
|  |                |omdat het kostenverhaal anderszins |
|  |                |is verzekerd.            |
|  |                |Indiener van zienswijzen informeren |
|  |                |over het raadsvoorstel met de    |
|  |                |bijgevoegde brief.         |
|10. |WETHOUDER J. MARKINK      |Beleidsregels vaststellen voor   |
|  |                |toepassing van de parkeereis op   |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |grond van de Bouwverordening.    |
|  |J. Heinneman          |Beleidsregels vaststellen voor de  |
|  |                |toepassing van uniforme       |
|  |12 juli 2010          |parkeernormen (Wro).        |
|  |                |Model-parkeerovereenkomst      |
|  |Instellen            |vaststellen.            |
|  |parkeerfonds/vaststelling    |De raad voorstellen om:       |
|  |parkeernormen.         |Parkeerfondsregeling gemeente    |
|  |                |Berkelland vast te stellen;     |
|  |                |Beleidsregels voor de toepassing van|
|  |                |uniforme parkeernormen vast te   |
|  |                |stellen.              |
|11. |BURGEMEESTER H.L.M. BLOEMEN   |Verzoek om handhaving tegen het   |
|  |                |bouwen van een schuur op het adres |
|  |HANDHAVING EN VEILIGHEID    |Mr. G. van Prinstererstraat 9 in  |
|  |M. Broeze            |Neede weigeren.           |
|  |                |                  |
|  |28 juli 2010          |                  |
|  |                |                  |
|  |Weigeren verzoek om handhaving. |                  |
|12. |WETHOUDER J.B. BOER       |Vonnis van de Rechtbank Zutphen voor|
|  |                |kennisgeving aannemen.       |
|  |INTERN ADVIES          |De Rechtbank heeft de gemeente in  |
|  |L.J. Oude Lenferink       |het gelijk gesteld met betrekking  |
|  |                |tot de invordering van de verbeurde |
|  |26 juli 2010          |dwangsommen van E 30.000,--     |
|  |                |(dwangsom II).           |
|  |J.A.M. Beerten Grolse Steeg 16 |                  |
|  |in Borculo. Vonnis Rechtbank  |                  |
|  |Zutphen 21-07-2010 (sector   |                  |
|  |civiel).            |                  |
|  |Invordering dwangsom.      |                  |
|13. |WETHOUDER J. MARKINK      |Kennis nemen van de schade     |
|  |                |veroorzaakt door de storm van 12  |
|  |BEHEER EN ONDERHOUD       |juli 2010.             |
|  |J.F.M. ten Hagen        |De kosten van de stormschade,    |
|  |                |geschat op E 145.000,00, dekken uit |
|  |28 juli 2010          |de post onvoorzien.         |
|  |                |Melden aan gemeenteraad (brief).  |
|  |Stormschade.          |                  |
|14. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Vaststellen van hogere waarden voor |
|  |                |de ten hoogste toelaatbare     |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |geluidsbelasting voor 4 woningen in |
|  |C.D.A.M. Nieuwenhuis      |het bestemmingsplan 'Neede, De Berg |
|  |                |2010'.               |
|  |27 juli 2010          |De gemeente voorstellen om het   |
|  |                |bestemmingsplan 'Neede, De Berg   |
|  |Bestemmingsplan 'Neede, De Berg |2010' ongewijzigd vast te stellen. |
|  |2010'.             |De gemeenteraad voorstellen om voor |
|  |                |dit bestemmingsplan geen      |
|  |                |exploitatieplan vast te stellen,  |
|  |                |omdat het kostenverhaal anderszins |
|  |                |is verzekerd.            |
|  |                |Indieners van zienswijzen informeren|
|  |                |over het raadsvoorstel met de    |
|  |                |bijgevoegde brieven.        |
|15. |WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG  |Vaststellen van hogere waarden voor |
|  |                |de ten hoogste toelaatbare     |
|  |RUIMTE EN PROJECTEN       |geluidsbelasting voor 21 woningen in|
|  |C.D.A.M. Nieuwenhuis      |het bestemmingsplan 'Borculo, De  |
|  |                |Koppel 2010'.            |
|  |27 juli 2010          |De gemeente voorstellen om het   |
|  |                |bestemmingsplan 'Borculo, De Koppel |
|  |Bestemmingsplan 'Borculo, De  |2010' ongewijzigd vast te stellen. |
|  |Koppel 2010'.          |De gemeenteraad voorstellen om voor |
|  |                |dit bestemmingsplan geen      |
|  |                |exploitatieplan vast te stellen,  |
|  |                |omdat het kostenverhaal anderszins |
|  |                |is verzekerd.            |
|  |                |Indieners van zienswijzen informeren|
|  |                |over het raadsvoorstel met de    |
|  |                |bijgevoegde brieven.        |

---- --