Gemeente Utrecht

Vragen dhr. van Oldeborg aan college Utrecht over indienen van zienswijzen tijdens een vakantieperiode

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
94 Vragen van de heer V. Oldenborg
(ingekomen 12 augustus 2010)

Geacht College,

In de afgelopen weken is de fractie van Stadspartij Leefbaar Utrecht een aantal malen via de media en persoonlijke contacten geconfronteerd met een fenomeen, waarvan wij dachten dat het, na duidelijke afspraken tussen gemeenteraad en College, niet meer gebeurde. Het betreft het bieden van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op besluiten van het College tijdens de vakantieperiode. In het geval van de toestemming tot vestiging van een coffeeshop aan de Biltsestraatweg als ook bij de handhaving van oeverbebouwing bij woonschepen, moeten wij vaststellen dat de afspraak met de raad niet is gehonoreerd. Dat betreuren wij zeer. In eerdere situaties heeft het College geargumenteerd dat de indieners van zienswijzen, iemand kunnen machtigen maar dat argument achten wij niet valide. Soms is het nodig om eerst met anderen te overleggen om tot een goede zienswijze te komen en dat overleg komt in een vakantieperiode vaak niet tot stand. Bijvoorbeeld bij de oeverbebouwing kan voorafgaand overleg tussen buren voor alle partijen, ook voor de gemeente, juist tot zinnige oplossingen leiden. Daarom willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Is het College zich bewust van de afspraken met de raad op dit terrein?
2. Wat is de reden geweest om in bovengenoemde situaties af te zien van de afspraak met de raad?
3. Is het College bereid, met het oog op de zorgvuldigheid en de gewenste participatiemogelijkheden van de Utrechtse burgers, de reactie periode te verlengen tot 1 september? Zo nee, waarom niet?
4. Is het College bereid om erop toe te zien dat de afspraken met de raad op dit gebied, in de toekomst, zullen worden nageleefd?