Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

project in zicht

Rwzi Beverwijk: einde van een langlopend project in zicht

Publicatiedatum : 12 augustus 2010

Overzicht van het bouwterrein: links de anaerobe tank, rechts de actiefslibreactor

Eind september wordt de nieuwe 7e zuiveringsstraat op de rwzi Beverwijk volgens planning in bedrijf genomen. Hiermee wordt het eerste deel van het project rwzi Beverwijk 4e fase afgerond en komt het einde in zicht van een project, waarvan de voorbereiding begin 2003 startte.

De uitbreiding van de rwzi Beverwijk werd mogelijk nadat in 2002 was besloten een deel van het afvalwater uit de Zaanstreek af te voeren naar de rwzi Westpoort (van AGV). Hierdoor werd de rwzi Beverwijk ontlast en kon het verouderde deel van de zuivering worden gesloopt.

Voordat daarmee kon worden begonnen moest eerst de aanwezige bodemverontreiniging worden aangepakt. De belangrijkste twee uitgangspunten bij de uitbreiding waren een verbetering van de milieutechnische situatie op het terrein en zoveel mogelijk op het maaiveld te bouwen om de benodigde bemaling van verontreinigd grondwater tot onder de vergunningsgrens te beperken.

De sloop en sanering zijn in 2006/2007 uitgevoerd door Heijmans Assendelft. De achterblijvende funderingspalen in de grond zijn zorgvuldig ingemeten. De nieuw te bouwen 7e zuiveringsstraat moest immers tussen deze bestaande palen in worden gefundeerd. Daarnaast kwamen tijdens de sloop een aantal onverwachte zaken naar voren die tot noodzakelijke nevenprojecten leidden, zoals de sloop van een onbekend gemeentelijk aanvoerriool op het terrein (dit leidde tot de bouw van het influentgemaal Noorderkade) en wateroverlast op industrieterrein De Pijp door de sloop van terreinleidingen en een gemeentelijke overstortleiding, die volgens de gemeente geen functie hadden.

In januari 2010 werd de uitbreiding rwzi Beverwijk 4e fase gegund aan de aannemerscombinatie Hegeman-Cofely. De uitbreiding bestaat uit twee delen: de inmiddels bijna gerealiseerde bouw van de 7e zuiveringsstraat op het in 2006 gesloopte terrein en de aanpassing van de bestaande zuiveringsstraten 3 t/m 6. Deze aanpassing wordt afgerond rond de bouwvak 2011.