Provincie Noord-Holland

Impuls voor bio-energie uit landschapsbeheer

17 augustus 2010 -

De provincie Noord-Holland stimuleert bio-energie. Projecten die duurzame energie opwekken door het verwerken van reststromen uit het landschap kunnen maximaal EUR 50.000,- subsidie ontvangen.

Met de regeling wil de provincie landschapsbeheerders stimuleren om reststromen, die vrijkomen bij het beheren van landschappen, te gebruiken als bron van duurzame energie. De provincie hoopt dat door de `Uitvoeringsregeling Bio-energie uit Landschapsbeheer 2010' landschapsbeheerders na gaan denken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het opwekken van duurzame energie. Bij het beheren van landschappen komt veel biomassa vrij, dat gebruikt kan worden om duurzame energie op te wekken. Nu wordt afval vaak nog naar de composthoop gebracht en moet men daarvoor betalen. Terwijl er juist ook geld verdiend kan worden aan afval, door het om te zetten in bio-energie.

Waarom biomassa?
Het opwekken van energie uit biomassa is één van de speerpunten waarmee Noord-Holland werkt aan verduurzaming van onze energievoorziening. Tot op heden worden in Noord-Holland relatief weinig bio-energieprojecten gerealiseerd. Dat is zonde, omdat bio-energie een grote bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Daarmee moet niet alleen het klimaatprobleem worden tegengegaan, maar ook de energierekening van mensen op lange termijn betaalbaar blijven.

Voor wie?
De uitvoeringsregeling richt zich op beheerders van landschappen in Noord-Holland. Aanvragen kunnen worden ingediend door waterschappen, natuurbeheerders, gemeenten, waterleidingbedrijven, recreatieschappen, of ondernemingen gevestigd op het grondgebied van een recreatieschap. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek of voor daadwerkelijke realisatie van een project.

Aanvragen?
De regeling maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Biomassa, dat op 5 juli door Provinciale Staten van Noord-Holland is vastgesteld. Aanvragen voor subsidie kunnen tot uiterlijk 1 november 2010 ingediend worden. In totaal stelt Noord-Holland maximaal EUR 250.000,- beschikbaar. Als er meer aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen gerangschikt. Daarbij wordt gekeken naar zaken als de haalbaarheid van het project en de bijdrage van het project aan productie van duurzame energie of CO-2 emissiereductie, maar ook naar de verwachte voorbeeldwerking en het bredere duurzaamheidseffect van het project.

De integrale regeling en de criteria, inclusief een aanvraagformulier en een toelichting, zijn te vinden bij het digitaal loket op deze website (kijk bij het kopje: Natuur en milieu).