Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
96 Vragen van de heer P.E.J. Werensteijn
(ingekomen 17 augustus 2010)

In eerdere commissievergaderingen is er door diverse fracties aandacht gevraagd voor het betalen van rekeningen door de gemeente aan bedrijven en ondernemers. Al in februari 2009 kreeg de ChristenUnie de toezegging van de wethouder om te kijken of sneller betalen aan het mkb mogelijk is. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt opnieuw dat gemeenten zeer laat zijn met het betalen van hun rekeningen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft MKB-Nederland op 18 februari van dit jaar alle gemeenten een brief gestuurd. Inhoudelijk werd het verzoek neergelegd om duidelijk te maken hoe het met de betaalmoraal van de gemeente gesteld is. Inmiddels hebben 170 gemeenten op deze oproep gereageerd en zijn de resultaten verwerkt op de site www.snellerbetalen.nl . De gemeente Utrecht valt helaas niet onder de groep van 170 gemeenten die gereageerd hebben.

Luuk Hermans de voorzitter van MKB-Nederland stelt terecht in een brief aan de minister vast dat de op de site gepubliceerde resultaten niet representatief zijn, het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat de grootste wanbetalers ook de gemeentes zijn die niet gereageerd hebben. Dat Utrecht ook niet op deze oproep gereageerd heeft, geeft dus stof tot nadenken. Naast de toezegging van het College van B&W dat er aandacht is voor het sneller betalen van rekeningen aan bedrijven en ondernemingen, willen de fracties van Trots op NL en de ChristenUnie graag antwoord op de volgende vragen.


1. Is de wethouder het met Trots op NL en de ChristenUnie eens dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als het aankomt op het op tijd betalen van rekeningen?


2. Hoelang duurt het op dit moment gemiddeld voordat rekeningen aan bedrijven en ondernemers betaald worden en hoe verhoudt dit zich tot de zelfde periode vorig jaar?


3a Zijn er maatregelen genomen zodat rekeningen sneller betaald worden?

3b Zo ja, Welke? Zo nee, waarom niet en wanneer gebeurt dat alsnog?


4. Welke maatregelen worden er op korte termijn nog (extra) genomen om te zorgen dat Utrecht zijn rekeningen op tijd of nog sneller betaald?


5. Welke betalingstermijn is voor de gemeente Utrecht acceptabel als het aankomt op het betalen van rekeningen?


6. Waarom heeft de gemeente Utrecht niet op de oproep van MKB-Nederland gereageerd en gaat de gemeente dit alsnog doen? Wanneer kan de Utrechtse ondernemer op www.snellerbetalen.nl de Utrechtse resultaten vinden?

---- --