Provincie Utrecht

Ander nieuws uit de GS vergadering van 17 augustus 2010

Mid Term Review Agenda Vitaal Platteland ( MTR AVP)

In de bestuursovereenkomst over het Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 die Gedeputeerde Staten met het Rijk hebben gesloten, is afgesproken dat de provincie de minister jaarlijks informeert over de voortgang. In 2010 vindt ook de tussenevaluatie, Mid Term Review ( MTR), plaats waarin niet alleen cijfermatig op prestaties en budgetten wordt gerapporteerd, maar waarin ook het verhaal achter de cijfers duidelijk wordt. Het totale programma Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht ligt goed op stoom. Sinds 2009 is een enorme versnelling zichtbaar, vooral in de grondverwerving. De MTR AVP laat zien dat de decentrale aanpak via zeven gebiedscommissies succesvol is geweest. De inzet van extra middelen van de provincie laat duidelijke effecten zien in veel verschillende concrete projecten op het gebied van leefbaarheid, plattelandsvernieuwing, cultuurhistorie en landschap. In de komende maanden zullen we met het Rijk bespreken op welke manier de continuïteit van het proces van de plattelandsontwikkeling kan worden geborgd.

Voor persinformatie: Pauline.Bredt@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 07/06 - 22 16 11 18

Oriënterende missie naar India

Gedeputeerde Saten hebben ingestemd met deelname van de commissaris van de Koningin als delegatieleider, de gedeputeerde EZ, het hoofd Internationale zaken en de teammanager EZ aan de oriënterende missie naar India van 10 tot en met 19 september. De provincie zal samen met haar partners, de Universiteit Utrecht, het Utrechts Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, Hogeschool Utrecht, het UMCU, de Kamer van Koophandel Midden Nederland, de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en het Utrecht Science Park, een aantal Indiase bedrijven en kennisinstellingen bezoeken.

Voor persinformatie: Eva.de.Vroome@provincie-utrecht.nl, (030) 258 22 49/06 - 12 67 13 42

Evaluatie ecologisch onderzoek

De provincie heeft haar ecologisch onderzoek geëvalueerd. Deze evaluatie maakt duidelijk dat ecologisch onderzoek essentieel is voor de uitvoering van de wettelijke en provinciale beleidstaken. Ook is een aantal voorstellen gedaan voor nadere onderzoeken en aanpassing van het ecologisch onderzoek. Een van de voorstellen is om aan te sluiten bij de Nationale Database Flora en Fauna in beheer bij de Gegevenautoriteit Natuur.

Voor persinformatie: pauline.bredt@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 07/06 - 22 16 11 18

Beroep tegen verleende vergunningen Renswoude

Gedeputeerde Staten (GS) hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van de gemeenteraad van Renswoude een bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een vergunde, maar nog niet gebouwde opslagruimte aan de Barneveldsestraat. Ook stellen zij beroep in tegen het besluit om een privékliniek aan de Schalm in Renswoude te legaliseren. GS betreuren het dat deze stap moet worden gemaakt, maar zijn evenwel van mening dat de genomen besluiten in strijd zijn met het provinciaal belang.

Voor persinformatie: pauline.bredt@provincie-utrecht.nl, (030) 258 32 07/06 - 22 16 11 18

Verhuizing van het Huis van de Nederlandse Provincies

Voor het Huis van de Nederlandse Provincies is een nieuw pand in Brussel gevonden. Omdat op 31 januari 2011 het huurcontract van het pand op de huidige locatie afloopt is er gekozen voor een pand op een nieuwe locatie. De nieuwe locatie, de Europese wijk, biedt ook meer mogelijkheden wat betreft slagkracht en profilering van het Huis van de Nederlandse Provincies. Begin 2011 vindt de verhuizing plaats.

Voor persinformatie: marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl, (030) 258 20 07/06 - 18 30 04 72

Informatieavond Provinciale Staten en gemeenteraden over Ruimte voor de Lek

Voordat de procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan voor Ruimte voor de Lek start, worden op 16 september Provinciale Staten (PS), de betrokken gemeenteraden en waterschappen nader geïnformeerd over de manier waarop het plan tot stand zal komen en over de wijze waarop zij erbij worden betrokken. Ook de laatste ontwikkelingen, deelonderzoeken en omgevingsconsultatie komen aan de orde. In de Statenbrief wordt, vooruitlopend op de bijeenkomst van 16 september, een toelichting gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het inpassingsplan en de besluitvorming.

In juni 2009 hebben PS besloten om voor Ruimte voor de Lek een Provinciaal Inpassingsplan op te stellen. De betrokken gemeenten (Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein) zijn hier ook voorstander van.

Voor persinformatie: Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl, (030) 258 31 51

Evaluatie partnerschapsovereenkomst Zuid-Moravië

Het partnerschap met Zuid-Moravië is geëvalueerd naar aanleiding van het aflopen van de partnerschapsovereenkomst in oktober 2010. De voornaamste conclusie is dat het partnerschap onvoldoende voldoet aan de doelstellingen zoals geformuleerd in de overeenkomst en niet goed past binnen het beleid voor Europese samenwerking zoals vastgesteld in mei 2009.

Er wordt nu een licht vriendschapsmemorandum gesloten met de regio Zuid-Moravië, waarin de vriendschap tussen beide regio's bevestigd wordt, naar voorbeeld van de samenwerking met Guandong. Een dergelijk memorandum doet recht aan de voorgaande jaren van samenwerking, de conclusies van de evaluatie en het nieuwe Europese samenwerkingsbeleid van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben met dit memorandum ingestemd.

Voor persinformatie: marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl , (030) 258 20 07/06 - 18 30 04 72

Heeft u een algemene vraag, neem dan contact op via: info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11