Gemeente Best

4 vragen over Ontwerp Tracébesluit A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven

30-08-2010

Rijkswaterstaat (RWS) wil de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Hiervoor zijn een Ontwerp Tracébesluit (OTB) en een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Graag willen wij u er nogmaals op attenderen dat deze (o.a. in het gemeentehuis van Best) ter inzage liggen van 18 augustus tot en met 28 september 2010.


1. Ik zou graag samen met anderen reageren op de plannen van RWS. Kan dat?
Tijdens de informatie- en meedenkavond over de inpassing van de geluidsschermen langs de A2 is vanuit een van de aanwezigen het verzoek gekomen om samen op te trekken in het opstellen van zienswijzen richting RWS. Wethouder Gondrie heeft die avond toegezegd hiervoor een bijeenkomst te beleggen.


2. Kunnen we ook samen met de gemeente reageren op de plannen van RWS? Nee, dat is niet mogelijk. De gemeente zal, in het kader van het algemeen belang voor Best, zelf een zienswijze indienen. Daarnaast is het voor een gemeente niet mogelijk om na deze procedure bij de terinzagelegging van het Tracébesluit in beroep te gaan, belanghebbenden kunnen dat wel.


3. Wanneer is de bijeenkomst om samen met anderen een reactie geven? Voor belanghebbenden is het mogelijk om gezamenlijk of individueel zienswijzen in te dienen. Zoals afgesproken nemen we als gemeente graag de taak op ons om hen bij elkaar te brengen. Bent u ook een van de belanghebbenden? Op maandag 13 september 2010 is tussen 19.30 uur en 21.00 uur de Burgerzaal in het gemeentehuis voor u gereserveerd. U kunt dan samen met andere belanghebbenden bekijken of het mogelijk is om een gezamenlijke reactie op te stellen.


4. Moet ik me aanmelden voor die bijeenkomst? Wilt u graag samen met andere belanghebbenden om tafel zitten voor het opstellen van een zienswijze? Komt u dan naar de bijeenkomst in het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres: VerbredingA2@gembest.nl. Graag voor 6 september 2010.
---