Gemeente Harenkarspel


Commissie ABZ vergadert

Maandagavond 30 augustus vanaf 19.30 uur vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, alle belangstellenden zijn welkom. De toegang tot het gemeentehuis is die avond via de achteringang. De volgende onderwerpen staan op de agenda:


1. Opening.

2. Spreekrecht burgers.

3. Vaststellen van de agenda.

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie ABZ en MZ van 25 mei 2010.
5. Voortgang herindeling Harenkarspel, Schagen en Zijpe (bijgevoegd provinciaal herindelingsontwerp HSZ zonder bijlagen en tijdpad).
6. Voorstel tot vaststelling van de 2e financile rapportage 2010. Voorgesteld wordt dat de raadscommissie het volgende aan de raad adviseert:

1) Instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en het vaststellen van de 2^e financile rapportage.

2) Instemmen met de geactualiseerde cijfers van het MIS voor jaarschijf 2010.

3) De financile rapportage, i.v.m. het genomen arhi besluit, ter goedkeuring voorleggen aan de provincie.


7. Voorstel van 13 juli 2010 betreffende brandbeveiligingsverordening.
Voorgesteld wordt dat de raadscommissie het volgende aan de raad adviseert:

De Brandbeveiligingsverordening 2010 vast te stellen en de termijn van rechtskracht verbinden aan het vaststellen tot de AMvB Brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken in werking treedt en de huidige brandbeveiligings-verordening d.d. 1 april 2003 in te trekken.


8. Ingekomen stukken gericht aan de raad ter advisering via de raadscommissie:
Stukken ter afdoening in handen te stellen van burgemeester en wethouders:
a. Voorstel over het Regionaal en Provinciaal Herstructureringsprogramma Bedrijventerreinen.
b. Brief van 5 juli 2010 van algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over begroting 2011 en jaarstukken 2009.
c. Brief van 19 juli 2010 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over preventief financieel toezicht in het kader van de wet Arhi. d. Brief van 22 juli 2010 van afdeling Rechtspraak van de Raad van State over hoger beroep door stichting Wandelplatform-LAW. e. Brief van 21 juli 2010 van Van der Feltz Advocaten over stichting Wandelplatform-LAW/gemeente Harenkarspel.
f. Brief van 9 juli 2010 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over financiele positie 2010.
g. Financiele jaarstukken recreatieschap Geestmerambacht. Stukken voor kennisgeving aan te nemen:
h. Brief van 17 juni 2010 van staatssecretaris van BZK over functioneringsgesprekken met de burgemeester.
i. E-mail van 19 juli 2010 met motie van de gemeenteraad van Bergen over bezuinigings-opdrachten aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan ook onze gemeente deelneemt. j. Brief van 6 juli 2010 van DB RHCA Regionaal Archief over programmaverantwoording 2009 en programmabegroting 2011. k. Brief van 13 juli 2010 van staatssecretaris van BZK over handleiding bestuurskrachtonderzoek.
l. Brief van 20 juni 2010 van L. Kromhout over de geloofsbelijdenis.

9. Mededelingen en stukken ter inzage in het kader van de actieve informatieplicht van het college:
a. Voortgangslijst.
b. Toezeggingenlijst raad en raadscommissie voor wat betreft ABZ-onderwerpen met gelegenheid om hierover aan de portefeuillehouders vragen te stellen.
Stukken ter kennisname:
c. Brief van 12 juli 2010 aan Rekenkamercommissie Harenkarspel over de quick scan aanbesteding.
d. Algemene uitkering junicirculaire 2010.
e. Vragen leden PS Noord-Holland sluiting kerk Tuitjenhorn. f. Publicatiereeks burgerparticipatie.
g. Verlengen kasgeldlening.

10. Rondvraag en sluiting.


Gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600