ICT Automatisering NV

PERSBERICHT Barendrecht, 30 augustus 2010

STERKE STIJGING WINSTGEVENDHEID IN EERSTE HALFJAAR

Barendrecht, 30 augustus 2010

STERKE STIJGING WINSTGEVENDHEID IN EERSTE HALFJAAR

Belangrijkste ontwikkelingen eerste halfjaar 2010


· Omzet over het eerste halfjaar steeg met 14,4% tot ¤ 45,1 miljoen


· Bedrijfsresultaat bijna vervijfvoudigd naar ¤ 2,5 miljoen (H1 2009: ¤ 0,5 miljoen)


· Operationele marge over de eerste helft van 2010 bedroeg 5,5% (H1 2009: 1,3%)


· Nettoresultaat bedroeg ¤ 2,8 miljoen, inclusief een boekwinst van ¤ 980.000 (H1 2009: ¤ 2,9 miljoen negatief, inclusief een voorziening van ¤ 4,5 miljoen)


· Vooruitzichten 2010: omzet in de tweede helft van 2010 zal lager uitvallen dan in de eerste helft van 2010. De winstgevendheid in het tweede halfjaar zal, gezien de genomen maatregelen in 2009 en de verbeterde marktomstandigheden, verbetering ten opzichte van vorig jaar laten zien.

(in miljoenen ) Omzet ICT Nederland ICT Duitsland Bedrijfsresultaat (excl. reorganisatiekosten 2009) Nettoresultaat (in ) Winst per aandeel 1)
1

H1 2010 45,1 32,2 12,9 2,5 2,8

H1 2009 Verandering 39,4 14,4% 29,5 9,0% 9,9 30,5% 0,5 -2,9 +390%

0,31


-0,33

)

Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen.

Bram Schot, CEO van ICT Automatisering N.V.: "De lichte verbetering van de markt die halverwege maart dit jaar inzette, heeft zich in het tweede kwartaal voortgezet. ICT kon hierdoor in de eerste helft van dit jaar de vruchten plukken van de genomen maatregelen in 2009. De omzet en het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar lieten dan ook een sterke stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Hoewel we voor de tweede helft van dit jaar een lichte verbetering van de markt verwachten, is de robuustheid van dit herstel afhankelijk van de investeringsbereidheid van individuele klanten. Voor ICT verwachten we in de tweede helft van 2010 een lagere omzet dan in de eerste helft vanwege de personele ontwikkelingen in Duitsland en het normale seizoenspatroon. Met betrekking tot de winstgevendheid verwachten wij echter een voortgaande positieve ontwikkeling voor de tweede helft van dit jaar."


1

Toelichting resultaat De omzet over het eerste halfjaar steeg met 14,4% tot 45,1 miljoen (H1 2009: 39,4 miljoen). De autonome omzetstijging bedroeg 8,6%. De omzet bij ICT Nederland steeg met 9,0% naar 32,2 miljoen (H1 2009: 29,5 miljoen). Door de samenvoeging van Embedded en Solutions in HUMIQ was ICT in staat om beter in te spelen op de behoeftes van de markt. Dit heeft zich in het eerste halfjaar vertaald in een autonome omzetgroei van 6,2%. De omzet bij ICT Duitsland bedroeg 12,9 miljoen. Een stijging van 30,5% ten opzichte van de eerste helft van 2009 (H1 2009: 9,9 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 15,5%. De tarieven in Nederland en Duitsland zijn in de eerste helft van dit jaar gelijk gebleven aan de tarieven van eind 2009. De kosten voor materiaalverbruik en uitbesteed werk lieten een stijging zien van 24,2% tot 4,5 miljoen (H1 2009: 3,6 miljoen). De personeelslasten stegen met 12,5% tot 29,2 miljoen (H1 2009: 26,0 miljoen). Deze stijging is te verklaren doordat er in het tweede kwartaal van 2009 in Duitsland nog een aanzienlijk aantal medewerkers in deeltijd-WW zaten en dat in 2010 Improve Quality Services volledig wordt meegeconsolideerd (was 50%). Daarnaast heeft ICT de infotainmentactiviteiten van Harman Becker in november 2009 overgenomen. De overige bedrijfskosten daalden met 4,5% naar 8,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 2,5 miljoen, ten opzichte van 0,5 miljoen in de eerste helft van 2009. Het bedrijfsresultaat nam toe als gevolg van een toenemende vraag en een hogere bezettingsgraad. Daarnaast steeg het bedrijfsresultaat door de betere kostenbasis als gevolg van de reorganisatie die vorig jaar heeft plaatsgevonden. De belastingen over de eerste helft van dit jaar bedroegen 657.000. Dit komt overeen met een effectieve belastingdruk van 19,0%. De lage belastingdruk wordt veroorzaakt door de onbelaste boekwinst op Improve Quality Services. Het nettoresultaat over de eerste helft van 2010 bedroeg 2,8 miljoen, dit is inclusief een boekwinst van 980.000 naar aanleiding van een herwaardering van het 50% belang in Improve Quality Services in verband met de uitbreiding van het belang naar 75%. Het nettoresultaat over de eerste helft van 2009 bedroeg 2,9 miljoen negatief en bevatte een voorziening voor reorganisatielasten van 4,5 miljoen. Personeel Het aantal medewerkers per eind juni 2010 (head count) bedroeg 933 ten opzichte van 934 aantal medewerkers eind december 2009 en 976 per eind juni 2009. Het gemiddeld aantal medewerkers (FTE) over de eerste helft van 2010 bedroeg 907, ten opzichte van 978 over de eerste helft van 2009 en 903 in de tweede helft van 2009.


2

Gang van zaken per divisie ICT Nederland In de eerste helft van dit jaar zijn de Nederlandse activiteiten succesvol samengevoegd in HUMIQ. De focus ligt op dit moment op een verdere optimalisering van ICT Nederland. De ontwikkelingen in de verschillende markten liepen in het afgelopen halfjaar uiteen. In Embedded zag ICT een redelijke vraag terwijl de industrieel gerelateerde markten nog zeer terughoudend waren in het doen van investeringen. De omzet in de eerste helft van dit jaar nam met 9,0% toe naar 32,2 miljoen (H1 2009: 29,5 miljoen). De autonome omzetstijging bedroeg 6,2%. De omzetstijging is met name het gevolg van de licht verbeterde marktomstandigheden en de samenvoeging van Embedded en Solutions in HUMIQ waardoor aan commerciële slagkracht is gewonnen. De tarieven in Nederland zijn in de eerste helft van dit jaar stabiel gebleven ten opzichte van eind 2009. Ook voor de tweede helft van het jaar verwacht ICT een handhaving van de tarieven. Vanaf 2011 zullen de tarieven naar verwachting weer gaan stijgen. ICT Duitsland In het eerste halfjaar heeft een aanzienlijk aantal medewerkers in Duitsland zijn dienstverband opgezegd met het gevolg dat er in de tweede helft van dit jaar een aanzienlijke uitstroom van medewerkers heeft plaatsgevonden. Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in een vertrouwensbreuk tussen het Duitse senior management onderling en tussen delen van de Duitse organisatie en het Duitse senior management. Ter voorkoming van verdere escalatie is in het tweede kwartaal nieuw management aangetreden waardoor verdere schade bij de Duitse activiteiten is voorkomen. Naar verwachting zal het personeelsbestand in Duitsland in de tweede helft van het jaar gemiddeld circa 50 medewerkers lager liggen. In samenhang met deze ontwikkelingen zijn in het eerste halfjaar extra kosten voor een bedrag van circa 0,4 miljoen ontstaan. Door aantreden van het nieuwe management is de situatie in Duitsland inmiddels genormaliseerd. ICT verwacht geen extra uitstroom van medewerkers anders dan de gebruikelijke uitstroom en zal zich weer volledig focussen op groei en het aannemen van nieuwe medewerkers. De verwachting is dat Duitsland vanaf 2011 weer een gezonde bijdrage levert aan de ontwikkeling van de omzet en het resultaat van ICT. De automotive markt heeft zich in de eerste helft van dit jaar goed hersteld. Dit geldt met name voor de automobielproducenten. De toeleveranciers hebben het onder druk van deze automobielproducenten echter nog moeilijk. De omzet bij ICT Duitsland bedroeg 12,9 miljoen. Een stijging van 30,5% ten opzichte van de eerste helft van 2009 (H1 2009: 9,9 miljoen). De autonome omzetstijging bedroeg 15,5%. De tarieven in Duitsland waren in de eerste helft van dit jaar gelijk aan het niveau van eind 2009. Naar verwachting kunnen de tarieven vanaf 2011 weer gaan stijgen. Strategie Gezien de economische ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar en de materiële impact hiervan op de in 2008 geformuleerde strategie en doelstellingen is ICT op dit moment bezig


3

met een aanscherping van de strategie. De uitkomsten hiervan zullen tijdens een BAVA eind 2010 worden gecommuniceerd. De bundeling van de Nederlandse activiteiten van Embedded en Solutions onder HUMIQ is in de eerste helft van dit jaar succesvol afgerond en begint zijn vruchten af te werpen. In de tweede helft van dit jaar zal ICT zich richten op een verdere optimalisering van de organisatie. Tevens zal ICT een verdere focus in de organisatie aanbrengen door zich te richten op een beperkter aantal technologieën. Investeringen in kennisopbouw zullen gericht plaatsvinden, zoals in de Microsoft technologie. Deze investering heeft op dit moment al geleid tot een aantal interessante projecten en mogelijkheden. Vooruitzichten ICT verwacht dat de omzet in de tweede helft van dit jaar als gevolg van het seizoenspatroon en de uitstroom van medewerkers in Duitsland lager zal uitvallen dan in de eerste helft van dit jaar. De winstgevendheid in het tweede halfjaar zal, gezien de genomen maatregelen in 2009 en de verbeterde marktomstandigheden, een verbetering ten opzichte van vorig jaar laten zien.

/

/

/

/

/

/

/

/

Profiel ICT De activiteiten van de ICT Groep zijn onderverdeeld in de divisies Nederland en Duitsland. In Nederland, waar de Groep actief is onder de naam HUMIQ B.V., is zij één van de leidende spelers op het gebied van embedded software, waar zij leverancier is van software gerelateerde diensten. Tevens richt HUMIQ zich op het gehele software ontwikkelproces van informatiesystemen die een primair proces besturen of daarover informeren. De softwareontwikkeling betreft hoofdzakelijk klantspecifieke systemen. Daarnaast biedt de Groep, via een participatie in Improve, diensten aan met toegevoegde waarde op het gebied van testen. In Duitsland, waar de Groep actief is onder de naam ICT Software Engineering GmbH, richt zij zich op het leveren van software gerelateerde diensten. Dit betreft zowel activiteiten op het gebied van embedded software als software voor het ontwikkelproces van informatiesystemen die een primair proces besturen of daarover informeren. Projecten worden in huis, bij het eigen Development Center in Polen en op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. Voor nadere informatie: De heer A. Schot, directeur ICT Automatisering N.V., telefoon: 0180 - 646 000 Website: www.ict.nl Bijlagen: Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2010 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2010


4


-

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2010 Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht


5

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 OMZET Nederland Duitsland


1e halfjaar 2009

32.194 12.896 45.090

29.544 9.885 39.429 3.640 25.970 423 8.895 4.500 42.632 2.458 980 20 3.458 657 2.801 49 43.428 (3.999)* 53 (3.946) (1.059) (2.887) -

Materiaalverbruik en uitbesteed werk Personeelslasten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Reorganisatiekosten SOM DER BEDRIJFSLASTEN Bedrijfsresultaat Boekwinst op deelneming Saldo rentebaten en -lasten WINST VOOR BELASTING Belastingen NETTOWINST Aandeel nettowinst minderheidsaandeelhouder Aandeel nettowinst houders van eigenvermogens-instrumenten van de moedermaatschappij Winst per gewoon aandeel Winst per gewoon aandeel met inachtneming van mogelijk verwateringseffect Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen Aantal uitstaande aandelen ultimo MEDEWERKERS Aantal per 30 juni Gemiddeld in FTE in 1e halfjaar

4.522 29.209 409 8.492 -


2.752 0,31 0,31

(2.887) ( 0,33) ( 0,33)

8.747.544 8.747.544

8.747.544 8.747.544

933 907

976 978


*Over het eerste halfjaar 2009 bedroegen de totale lasten voor reorganisatie 4,5 miljoen. Exclusief deze incidentele last voor reorganisatie bedroeg het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2009 501.000.


6


1e halfjaar 2010 RATIO'S IN % Bedrijfsresultaat / omzet Nettowinst / omzet Nettowinst / gemiddeld eigen vermogen Eigen vermogen / totaal vermogen RATIO'S IN EUR Omzet gecorrigeerd voor inhuur / gemiddeld aantal medewerkers Nettowinst / gemiddeld aantal medewerkers 5,5 6,1 6,4 73,6


1e halfjaar 2009 1,3 (7,3) (6,8) 71,7

46.233 3.034

36.882 (2.952)


7

Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten (geen accountantscontrole toegepast) (x 1.000) Nettowinst Totaal van ongerealiseerde resultaten Totaal van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten Aandeel totaal resultaat minderheidsaandeelhouder Aandeel nettowinst houders van eigen-vermogens-instrumenten van de moedermaatschappij 1e halfjaar 2010 2.801 1e halfjaar 2009 (2.887) -


2.801 49

(2.887) -


2.752

(2.887)

8

Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2010 (geen accountantscontrole toegepast) (x 1.000) Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Latente belastingen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Te vorderen vennootschapsbelasting Liquide middelen

30 juni 2010

31 december 2009


2.009 27.953 639 30.601 22.512 1.116 6.141 29.769 60.370

2.267 24.883 522 27.672 19.682 1.248 11.113 32.043 59.715

Passiva EIGEN VERMOGEN LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 44.450 866 15.054 60.370 41.389 966 17.360 59.715

9

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (geen accountantscontrole toegepast) e (x 1.000) 1 halfjaar 2010 Stand per 1 januari Af: uitbetaald dividend Bij: resultaat t/m 30 juni Bij: eigen vermogen toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouder Stand per 30 juni 41.389 2.752


1 halfjaar 2009 45.254 (2.187) (2.887)

e

309 44.450

40.180

10

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2010 (geen accountantscontrole toegepast) Volgens de directe methode (x 1.000) 1e halfjaar 2010 KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties 48.685 (51.431) (2.746)


1e halfjaar 2009


50.749 (52.304) (1.555)

Ontvangen (betaalde) Interest Ontvangen (betaalde) winstbelasting


16 (641) (625)


53 1.182 1.235

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN Verwerving groepsmaatschappijen Saldo van investeringen en desinvesteringen in materiële vaste activa Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouder Betaald dividend aandeelhouders ICT Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom (418) (1.039)* (144)

(3.371)

(320)

(374) (74) (1.183) (448)

(2.187) (418) (4.972) (2.187) (2.955)


1e halfjaar 2010 Saldo liquide middelen eindstand Saldo liquide middelen beginstand 6.141 11.113


1e halfjaar 2009 6.254 9.209

Toename / (afname) liquide middelen

* Saldo koopsom en verworven liquide middelen

(4.972)

(2.955)


11

Toelichting op het geconsolideerde halfjaarbericht Algemeen De geconsolideerde halfjaarcijfers zijn door de directie opgesteld en op 26 augustus 2010 goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Commissarissen. Op de geconsolideerde halfjaarcijfers is geen accountantscontrole toegepast. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De tussentijdse financiële informatie betreffende de periode eindigend op 30 juni 2010 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial Reporting. Voor de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, verwijzen wij naar de jaarrekening over het boekjaar 2009 (zie jaarverslag ICT Automatisering N.V. 2009 of www.ict.nl. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van de jaarrekening 2009 niet gewijzigd. Dit halfjaarbericht bevat niet alle informatie zoals voor een volledige jaarrekening is voorgeschreven en dient dus in samenhang te worden gelezen met de geconsolideerde jaarrekening 2009. Risico's ICT heeft interne risicobeheersings- en controle systemen geïmplementeerd welke ten doel hebben zowel de operationele als de financiële risico's voor de vennootschap te minimaliseren en de invloed van gebeurtenissen op de balansverhoudingen en het resultaat zoveel mogelijk te beperken. De op pagina 25, 26 en 27 van ons jaarverslag 2009 beschreven belangrijkste operationele en financiële risico's zijn in de tweede helft van dit jaar onverminderd van kracht. Het jaarverslag 2009 is beschikbaar op www.ict.nl. Toelichting acquisitie ICT Automatisering N.V. heeft in het eerste halfjaar 2010 haar belang in Improve Quality Services B.V. ("Improve") uitgebreid van 50% naar 75%. ICT heeft op basis van aanvullende afspraken vanaf 1 januari 2010 de overheersende zeggenschap over Improve verkregen. Improve wordt vanaf 1 januari 2010 integraal geconsolideerd waarbij rekening wordt gehouden met een minderheidsbelang van 25%. Op basis van de voorschriften van IFRS 3 (zoals van toepassing voor boekjaar 2010 en daarna), heeft ICT het reeds in bezit zijnde belang van 50% in Improve Quality Services geherwaardeerd naar de reële waarde. Deze herwaardering heeft in het eerste halfjaar 2010 geleid tot een boekwinst van 980.000 . De prijs voor de aankoop in 2010 is gebaseerd op de (toekomstige) resultaten van 2009 en 2010. Vanaf het moment van overheersende zeggenschap per 1 januari 2010 is de geschatte prijs en goodwill voor de aankoop van de 25% geactiveerd. De laatste 25% zal per 1 januari 2013 op basis van de voorschriften van IFRS 3 worden geactiveerd.


12

De balans van Improve, op 100% basis, op datum van verkrijging van de zeggenschap, zijnde 1 januari 2010, is als volgt weer te geven: (x 1.000) Reële waarde 12 2.392 2.404 (528) 1.876 Boek waarde 12 2.392 2.404 (528) 1.876

Vaste active Vlottende active Kortlopende verplichtingen Eigen vermogen

De herwaardering naar de reële waarde van de in het bezit zijnde 50% in Improve kan als volgt worden weergegeven: (x 1.000) Netto vermogenswaarde per 31/12/2009 Goodwill Boekwaarde van het 50% aandeel per 31/12/2009 Waarde van het eerste 50% aandeel op basis van de geschatte overnameprijs Boekwinst als gevolg van herwaardering 938 2.782 3.720


4.700 980

Vanaf 1 januari 2010 heeft Improve een positieve bijdrage geleverd aan de nettowinst van ICT Automatisering N.V. De omzet over het eerste halfjaar bedraagt 1,6 miljoen en de brutowinstmarge 0,4 miljoen. Accountantsverklaring Op de inhoud van dit geconsolideerde halfjaarbericht 2010 is geen accountantscontrole toegepast. Segmentinformatie De samenstelling van de omzet, brutowinstmarge en de boekwaarde van de activa kan als volgt worden weergegeven:
1e halfjaar 2010 ICT Nederland omzet aan derden omzet binnen concern brutowinstmarge totaal van de activa 32.194 -185 9.304 39.002 vergelijkend cijfer *) 29.544 -404 8.524 37.052


13


1e halfjaar 2010 ICT Duitsland omzet aan derden omzet binnen concern brutowinstmarge totaal van de activa Eliminatie omzet aan derden omzet binnen concern brutowinstmarge totaal van de activa ICT Totaal omzet aan derden omzet binnen concern brutowinstmarge totaal van de activa 12.896 2.055 21.368

vergelijkend cijfer *) 9.885 1.295 22.663


185


404


45.090 11.359 60.370


39.429 9.819 59.715

De geografische verdeling is gelijk aan de operationele segmentatie. *) De vergelijkende cijfers voor de omzet en de brutowinstmarge zijn de cijfers over het 1e halfjaar 2009. De vergelijkende cijfers voor het totaal van de activa zijn de cijfers per 31 december 2009. De brutowinstmarge van een segment bestaat uit de opbrengsten en overige baten, verminderd met het materiaalverbruik en uitbesteed werk en de personeelslasten. De omzet binnen concern betreffen de leveringen binnen concern aan een ander segment. De activiteiten van HUMIQ, als gevolg van de samenvoeging van Embedded en Solutions, en ICT Consultancy zijn ondergebracht in het segment ICT Nederland. Transacties tussen verbonden partijen De onderlinge transacties binnen de groep zijn in de consolidatie geëlimineerd. Het bedrag van de transacties binnen de verschillende segmenten bedroeg 0,2 miljoen. Voor een nadere specificatie verwijzen we naar bovenstaande segmentinformatie. Belastingen In de tussentijdse financiële informatie zijn de belastingen in de winst- en verliesrekening opgenomen op basis van het geschatte gewogen gemiddeld toepasselijk tarief voor de binnenen buitenlandse winstbelasting. Uitstaande aandelen Het aantal uitstaande aandelen onderging in de verslagperiode geen wijziging. Zowel per 31 december 2009 als per 30 juni 2010 bedroeg het aantal uitstaande aandelen 8.747.544. Dividend ICT heeft over het boekjaar 2009 geen dividend uitgekeerd.


14

Niet uit de balans blijkende verplichting De niet uit de balans blijkende verplichtingen, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening 2009, zijn niet wezenlijk gewijzigd gedurende de eerste jaarhelft van 2010. Bestuursverklaring De Raad van Bestuur van ICT N.V. verklaart, overeenkomstig de vereisten in artikel 5:25d van de Wet op het financieel toezicht, dat voor zover haar bekend: het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de activa, passiva en de financiële positie per 30 juni 2010 en van het resultaat van onze geconsolideerde activiteiten in het eerste halfjaar van 2010 en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en het geconsolideerde halfjaarbericht een getrouw beeld geeft van de financiële positie per 30 juni 2010, van de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar van 2010 binnen de Vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en van de verwachte risico's en ontwikkelingen in de resterende maanden van 2010. Barendrecht, 30 augustus 2010 Bram Schot ­ CEO


15


---- --