NedGraphics Holding NV

Vianen, 30 augustus 2010

Persbericht
Resultaten eerste helft 2010 laten significante verbetering zien

Highlights H1 2010
"h Netto omzet: ¤ 4,5 miljoen, een stijging van 17% ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 "h Bedrijfsresultaat: ¤ 0,42 miljoen negatief, een substantiële verbetering ten opzichte van dezelfde perio-de vorig jaar (¤ 1,39 miljoen negatief) "h Operationele kasstroom verbeterd tot ¤ 686.000 (positief) ten opzichte van een negatieve kasstroom van ¤ 394.000 over de eerste helft van 2009 "h LOFT blijft aan kracht winnen in de markt en zal naar verwachting verdere groei laten zien in de twee-de helft van 2010 "h Vermogensstructuur versterkt door succesvolle emissie in juli 2010 "h Heronderhandeling financiering resulteert in verlenging betalingstermijnen

Kerncijfers (x 1.000)

Netto omzet Bruto resultaat Bedrijfsresultaat Netto resultaat Operationele kasstroom Resultaat per aandeel ()

H1 2010 4.494 4.366 (423) (658) 686 (0,07)
30 juni 2010

H1 2009 3.850 3.683 (1.385) (1.506) (394) (0,24)
31 dec 2009

Solvabiliteit

33,3%

34,1%

In de eerste helft van 2010 heeft NedSense enterprises n.v. ("NedSense") sterk verbeterde resultaten behaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de textiel- en modebranche waarin NedSense actief is, was er sprake van een verbeterd economisch klimaat. Met de huidige performance ligt NedSense op koers om in 2011 een positieve EBIT te realiseren. NedSense verwacht, zoals aangekondigd in het persbericht van juni 2010, over het gehele jaar 2010 een break-even resultaat te realiseren, de voorgenomen investeringen in de nieuwe LOFT product suite buiten beschouwing gelaten. De netto omzet nam in het eerste halfjaar van 2010 toe met 644.000 of 17% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, met name als gevolg van een toename van de software verkopen van 61% door de nieuwe go-to-market strategie van de onderneming en het verbeterde economische klimaat. Ondanks de additionele kosten voor de ontwikkeling van de LOFT activiteiten, daalden de operationele kosten in het afgelo-

Unaudited


1

pen halfjaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 6%. De afname in de operationele kosten is met name het resultaat van een afname van de overhead kosten. De combinatie van de toegenomen omzet en de dalende kosten heeft geresulteerd in een bedrijfsresultaat dat 962.000 hoger uitkwam dan in de eerste helft van 2009 (H1 2010: 423.000 negatief, H1 2009: 1.385.000 negatief). Het netto resultaat liet een stijging van 848.000 zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (H12010: 658.000 negatief, H1 2009: 1.506.000 miljoen negatief). Het netto resultaat bevatte additionele netto financieringslasten gerelateerd aan de herziene voorwaarden van de heronderhandelde lening van 2,1 miljoen waarbij de converteerbare optie gewaardeerd op 103.000, werd gecancelled. Duidelijke verbetering van de operationele kasstroom. In het eerste halfjaar was de operationele kasstroom 686.000 positief (H1 2009: 394.000 negatief). Deze stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is met name te danken aan een toegenomen omzet en een daling van de operationele kosten. De totale kasstroom over de eerste helft van 2010 was 368.000 negatief in vergelijking met 1.240.000 negatief in het eerste halfjaar van 2009. De negatieve kasstroom is significant beïnvloed door euro/dollar wisselkoersverschillen en de impact op de waarde van de Amerikaanse dochtermaatschappijen. De kasstroom uit financieringsactiviteiten was nihil (H1 2009 35.000 positief). Met de grootaandeelhouders van NedSense en nieuwe investeerders werd in juni 2010 overeenstemming bereikt over de onderhandse plaatsing van aandelen (afgerond in juli 2010). De aandelen in de onderhandse plaatsing werden uitgegeven tegen een aandelenkoers van 0,40 per aandeel, resulterend in een opbrengst van 1,5 miljoen. In dezelfde periode werd de kredietfaciliteit heronderhandeld met de belangrijkste financier waarbij de betalingstermijnen werd verlengd en de optie om een deel van de uitstaande lening van 2,1 miljoen te converteren in aandelen NedSense geannuleerd. De lening dient nu terugbetaald te worden in termijnen begin 2012 en begin 2013, met een laatste termijn aan het eind van 2013. Dit heeft geleid tot een sterkere balans om de strategische groeiplannen voor de LOFT activiteiten te faciliteren en financieren. LOFTTM. Vanaf het moment dat het initiële concept het licht zag in april 2009, tot de marktintroductie in september 2009, heeft LOFT snel ontwikkelingen gerealiseerd en aan kracht in de markt gewonnen gedurende 2010. De LOFT customer experience engine, die gebruikmaakt van 3D scan technologie, biedt klanten de mogelijkheid het ,,concept-to market proces online te versnellen, en staat klaar om een belangrijke internet tool te worden. In 2010 zal de divisie in de Verenigde Staten van start gaan om tegemoet te kunnen komen aan de vraag naar meer creativiteit en flexibiliteit bij het gebruik van internet als medium voor onze technologie, wat zal bijdragen aan onze omzet. Outlook. In de tweede helft van 2010 zal NedSense doorgaan met het invoeren van fase 3 van het Value Triangle businessplan. We zullen uitbreiden binnen en buiten onze huidige markten, waarbij we toe zullen werken naar het uitvinden, vastleggen en definiëren van onze toekomst. We zullen indien nodig tijdens de implementatie onze plannen blijven verfijnen en aanpassen aan wereldwijde condities, waarbij we goed kijken naar de balans tussen omzet en kosten, terwijl we gebruik maken van contingency maatregelen wanneer de situatie daarom vraagt. Wij verwachten dat NedSense, exclusief de voorgenomen additionele investering in de LOFT product suite, eind 2010 een break-even resultaat zal realiseren. De additionele investeringen betreffen zowel verkoop- en productontwikkeling als investeringen op het gebied van marketing. Naar verwachting zullen de investeringen in research en development zich in een gelijkblijvend tempo blijven ontwikkelen in de rest van 2010. Er staan geen significante wijzigingen gepland in het aantal arbeidsplaatsen binnen de onderneming, met

Unaudited


2

uitzondering van de LOFT divisie. Voor de LOFT divisie, die als start-up gekenmerkt kan worden, verwachten we een verdere toename in het aantal arbeidsplaatsen in de tweede helft van 2010 om de order intake en productontwikkeling te versnellen. Onze strategie behelst het voortdurend ontwikkelen van onze verkoop en marketing activiteiten, het onderhouden van onze kennis van de markt en het behouden van onze klantenbasis en onderhoudscontracten. Tegelijkertijd kijken we naar mogelijkheden om onze activiteiten uit te breiden buiten de niche waarin we momenteel opereren. We bouwen verder op onze verworven kennis en investeren in deze kennis om te kunnen innoveren, een leidende positie te kunnen innemen en echte waarde te kunnen creëren voor onze klanten. Halfjaarbericht 2010 Het officiële halfjaarbericht 2010, zoals thans verplicht onder de EU Transparantierichtlijn is vandaag beschikbaar gesteld op de corporate website van NedSense (www.nedsense.nl) in de Engelse taal.
-----------------------------