Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 augustus 2010


Vragen van de leden Van Dekken en Samsom (beiden PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

over het bericht dat de Groningse dijken niet voldoen aan de veiligheidseisen.


* Klopt het bericht{1} dat ruim een derde van de Groningse dijken niet meer voldoet aan de eisen?


* Zo ja, hoe komt het dat dit bij de keuringen in 2005 niet naar buiten is gekomen?


* Is het noodzakelijk om de prioritering van de acht zwakke schakels die in 2005 na de vijfjaarlijkse keuring van de waterwerken is gemaakt, aan te passen op basis van deze nieuwe gegevens? Zo ja, wanneer informeert u ons over die nieuwe prioritering en de gevolgen daarvan voor het tijdschema? Zo nee, op welke manier worden de problemen dan aangepakt?
Partij van de Arbeid