Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 30 augustus 2010

Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Justitie

over internationale beslaglegging.


* Kent u het bericht "Weinig actie tegen bezit criminelen in buitenland" (AD, 23 augustus 2010)


* Welk gevolg heeft het feit dat 14 landen binnen de EU nog geen internationale beslaglegging hebben mogelijk gemaakt op de Nederlandse 'Pluk-ze'-inkomsten?


* Heeft u uw collega's , bijvoorbeeld in JBZ-verband, aangesproken op het gebrek aan regelgeving op dit punt in hun land en de gevolgen voor het aanpakken van (financiële) criminaliteit? Zo ja, wanneer en wat was het resultaat daarvan? Zo nee, hoe en wanneer gaat u dit wel doen?


* Welk(e) voorbehoud(en) hebben alle EU-landen, met uitzondering van Nederland, Ierland en Portugal, gemaakt om verzoeken tot inbeslagneming te kunnen weigeren? Kent u de redenen voor deze voorbehouden? In hoeverre zijn deze voorbehouden in lijn met de desbetreffende EU-richtlijnen?


* Is het weinig gebruik maken van de mogelijkheid om buitenlandse bezittingen en inkomsten van criminelen in beslag te laten nemen ook het gevolg van onbekendheid met deze mogelijkheid? Zo ja, hoe gaat u bevorderen dat deze mogelijkheid binnen de EU beter bekend wordt?


* Hoeveel van de internationale verzoeken tot inbeslagname van Nederlandse gerechtelijke instellingen aan ambtgenoten van andere EU-landen zijn niet gehonoreerd? Waarom zijn die verzoeken niet gehonoreerd? Om welk bedrag gaat het hier?


* Hoeveel internationale verzoeken tot inbeslagname worden er tot Nederland gericht en hoeveel daarvan worden niet gehonoreerd?

PvdA-Voorlichting