Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid

Den Haag, 30 augustus 2010

Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie

naar aanleiding van het artikel 'Commando in vrije val' (Telegraaf 28 augustus 2010)


1.
Bent u bekend met het artikel 'Commando in vrije val', dat verscheen in de Telegraaf op 28 augustus 2010?


2.
Kunt u een gedetailleerde beschrijving geven van de feitelijke gang van zaken omtrent de verlenging van de Verklaring Geen Bezwaar (VGB) van Serge A. in mei 2009 -zodat hij kon deelnemen aan de uitzending met Task Force 55- terwijl hij eerder een voornemen tot het intrekken van zijn VGB ontving (februari 2009)?


3.
Worden militairen die deel uitmaken van Special Forces en staatsgeheime operaties uitvoeren sneller en strenger beoordeeld alvorens hun VGB wordt uitgegeven of verlengd?


4.
Wanneer de MIVD, om welke redenen dan ook, niet in staat was haar taken inzake de uitgifte, verlenging of intrekking van VGB's uit te voeren, wie of welke instantie heeft dan de verantwoordelijkheid hiervoor genomen en in hoeverre is dit conform de bestaande regelgeving?


5.
Kunt u garanderen dat de vertragingen bij de MIVD inzake de uitgifte, verlenging en intrekking van VGB's met de door u genomen maatregelen ten aanzien van het vergroten van de onderzoekscapaciteit bij de MIVD en een verbetering van de procedures (TK 29924 nr. 46) zijn verholpen? Zo nee, wanneer zal dit wel het geval zijn en welke extra maatregelen zult u hiertoe nog nemen?


6.
Op welke wijze, op welk moment en hoe volledig werd de Kamer geïnformeerd over de betreffende inzet van paratroepen voor Task Force 55 in mei 2009 in Afghanistan?

PvdA-Voorlichting