Gemeente Amersfoort

Persbericht gemeente Amersfoort - maandag 30 augustus 2010

Nog tot 1 november subsidie voor inburgering op de werkvloer

Werkgevers kunnen gebruik maken van de tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer. Voor maximaal 25 werknemers kunnen ze ¤ 1.000,-- per werknemer krijgen. Werkgevers die hier gebruik van willen maken moeten wel snel zijn. De regeling loopt nog tot en met 31 oktober 2010.

Veel bedrijven hebben allochtone werknemers in dienst die gemotiveerd hun werk doen, maar de Nederlandse taal nog niet beheersen. Daardoor loopt de communicatie niet altijd even soepel en worden opdrachten soms niet begrepen. Ook krijgen werknemers steeds meer te maken met machines en andere apparatuur die ingewikkelder zijn dan vroeger. Dit vraagt om het goed kunnen begrijpen van gebruiksaanwijzigingen, instructies en veiligheidsvoorschriften. Hierdoor lopen medewerkers die de Nederlandse taal niet goed begrijpen steeds meer tegen hun beperkingen aan. Een scholingstraject op de werkvloer pakt deze problemen aan.

Scholingsmogelijkheden
Er zijn verschillende mogelijkheden voor werkgevers om scholingstrajecten te laten uitvoeren. Werknemers die weinig of geen scholing hebben kunnen een inburgeringstraject met het Profiel Werk doen. In dit traject wordt het leren van functiegerichte taal gecombineerd met het verwerven van kennis over de werkomgeving en de samenleving. Werknemers die in staat zijn om een beroepsopleiding op niveau mbo 1 of 2 te volgen kunnen deze beroepsopleiding volgen gecombineerd met een taalkennisvoorziening. Voor werknemers die voor het uitoefenen van hun functie of het doorstromen naar een hogere functie de Nederlandse taal beter moeten beheersen is een taaltraject dat opleidt voor het staatsexamen NT2 een goede mogelijkheid.

Maatwerk is mogelijk
De gemeenten die de inburgeringstrajecten voor werknemers verzorgen streven naar goede aansluiting op de wensen en mogelijkheden van werkgever en werknemer. Zij kunnen kortlopende intensieve cursussen regelen, maar ook lesuren die over een langere periode worden gespreid. Werkgevers kunnen kiezen uit verschillende combinaties van lessen in werktijd en in eigen tijd. Ook kunnen werkgevers het inburgeringsprogramma aanvullen met specifieke bedrijfs- of functiegerichte onderwerpen. Verder kan een inburgeringstraject worden opgenomen in de scholingsplannen van de deeltijd WW-regeling.

Financiering
De werkgever hoeft de scholing niet volledig uit eigen middelen te financieren. Gemeenten beschikken over een participatiebudget waaruit zij re-integratievoorzieningen, opleidingen, inburgeringscursussen en taal gecombineerd met mbo kunnen financieren. Bovendien zijn de administratieve lasten voor de werkgever beperkt, doordat de gemeente alles organiseert en coördineert. En verder kunnen werkgevers nog tot 1 november gebruik maken van de tijdelijke stimuleringsregeling inburgering op de werkvloer.

Accountmanager inburgering op de werkvloer
Voor de regio Amersfoort is tijdelijk een accountmanager aangesteld om werkgevers te interesseren voor scholingstrajecten. Dit is Stephan Reusken van het ministerie van VROM. Hij is gekoppeld aan het Werkgeversservicepunt033. Werkgevers kunnen contact met hem opnemen via de mail stephan.reusken@minvrom.nl of telefoon 06 53 37 40 58.

Noot voor de redactie,

Gemeente Amersfoort