Ingezonden persbericht


PERSMEDEDELING

Minister Huizinga geeft startsein voor aanleg leidingnet OCAP-CO2 in Zuidplaspolder

Bio-ethanolfabrikant Abengoa is tweede bron voor OCAP

Aanzienlijke besparing aardgasverbruik door hergebruik CO2

Schiedam, 30 augustus 2010 - Tuinders in de Zuidplaspolder kunnen al vollgend jaar CO2 die vrijkomt bij de industrie gaan hergebruiken in hun kassen. Minister Tineke Huizinga van VROM heeft vandaag het startsein gegeven voor de aanleg van het noodzakelijke leidingnet. OCAP is verantwoordelijk voor de levering van de CO2 in de Zuidplaspolder. Op dit moment levert OCAP ook al CO2 aan tuinders in het Westland en de zogenoemde Bâ¤'driehoek. Dit is nu alleen nog CO2 die vrijkomt bij een raffinaderij van Shell in Pernis. De tweede bron van OCAP, die onder meer de uitbreiding van het leidingnet richting Zuidplaspolder mogelijk maakt, is de recent in gebruikgenomen bio-ethanolfabriek van Abengoa in Europoort. In eerste instantie zal een veertigtal tuinders deze CO2 gaan gebruiken. Als het tuinbouwgebied in de Zuidplaspolder verder wordt ontwikkeld, kunnen ook nieuwe tuinders worden aangesloten.

De uitbreiding van het netwerk levert een besparing aan aardgas op van 25 miljoen m3 per jaar. Dit komt overeen met het aardgasverbruik van alle inwoners van de recent gevormde gemeente Zuidplas (40.000 inwoners). De besparing aan CO2-uitstoot die daarmee wordt gerealiseerd, bedraagt 45 kiloton per jaar.

Met het project in de Zuidplaspolder is een investering gemoeid van 35 à 40 miljoen euro. Vijf miljoen hiervan bestaat uit een subsidie die VROM en de Provincie Zuid-Holland beschikbaar stellen voor de duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Naar verwachting zal Brussel die subsidie dit najaar fiatteren. De aansluiting van de Zuidplaspolder op het netwerk van OCAP is een voorwaarde voor de ontwikkeling van duurzame glastuinbouw. Bij de start van het project heeft minister Huizinga nogmaals gewezen op het belang van de ontwikkeling van duurzame tuinbouw in Nederland. Ze roemde de voorbeeldwerking die de Nederlandse grenzen overschrijdt.

Gebruik van CO2 in kassen
Tuinders doseren CO2 in hun kassen om daarmee de groei van hun gewassen te stimuleren. Om over CO2 te kunnen beschikken, gebruiken de tuinders de gezuiverde verbrandingsgassen uit hun verwarmingsketels. Omdat de planten CO2 vooral nodig hebben op het moment dat er voldoende licht en warmte beschikbaar is, stoken de tuinders ook veel in de zomermaanden. De warmte die vrijkomt kan dan niet worden gebruikt. In 2005 startte OCAP met de levering van CO2 aan de tuinbouw, zodat tuinders niet langer aardgas hoefden te verstoken om zelf CO2 te produceren. De zuivere CO2 was afkomstig van een raffinaderij van Shell in Pernis. Via een bestaande pijpleiding en een speciaal daarvoor aangelegd distributienet wordt de CO2, die anders via de schoorsteen de lucht in gaat, naar de kassen geleid. De tuinders hebben daarmee goedkope en zeer zuivere CO2. En omdat voor de CO2-behoefte geen verbrandingsgassen meer nodig zijn, ontstaat de mogelijkheid voor de tuinders om over te stappen van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie, zoals geothermie en restwarmte. Dit levert zowel economisch als milieutechnisch grote voordelen op.

Leveringsbetrouwbaarheid
Levering van CO2 door Abengoa betekent niet alleen dat meer tuinders CO2 kunnen afnemen, het vergroot ook de leveringsbetrouwbaarheid aan de ruim 500 tuinders uit het Westland en de B-driehoek die al gebruikmaken van OCAP-CO2. Continue beschikbaarheid van CO2 is voor de tuinders essentieel. Door aanhoudende leveringsproblemen bij Shell heeft die betrouwbaarheid het afgelopen jaar sterk onder druk gestaan. Met twee verschillende CO2-bronnen is de levering minder gevoelig voor storingen.

Ambities OCAP
OCAP heeft de ambitie om de levering in Noord- en Zuid-Holland verder uit te breiden tot in totaal 1 megaton CO2. Dat kan alleen als er nog meer bronnen komen die zuivere CO2 leveren. De glastuinbouw heeft immers behoefte aan CO2 van een gegarandeerd hoge kwaliteit. Productieprocessen die zuivere CO2 als restproduct hebben, zijn echter schaars. Dit betekent dat in de toekomst moet worden ingezet op afvang en zuivering van minder zuivere CO2, zoals uit rookgassen die vrijkomen bij elektriciteitsproductie. Dit is een kostbaar proces en kan niet tot stand komen zonder de juiste stimulans vanuit onder meer de overheid.

Uitbreiding OCAP-netwerk
Voor de levering van CO2 aan de Zuidplaspolder wordt de fabriek van Abengoa via een 2,5 km lange leiding aangesloten op de bestaande leiding die de OCAP-CO2 transporteert. Net ten noorden van Zoetermeer krijgt deze leiding een aftakking richting de Zuidplaspolder. Hier wordt de CO2 via een reduceerstation naar het distributienetwerk geleid dat in de Zuidplaspolder een totale lengte heeft van 18,5 km. Het grootste gedeelte van het netwerk wordt aangelegd via open ontgraving. Op ruim vijftien plaatsen waar dit niet mogelijk is, vinden boringen plaats. De uitvoering van de werkzaamheden start volgende week en ligt in handen van Visser & Smit Hanab. De oplevering van het distributienet vindt naar verwachting rond half april 2011 plaats. Augustus volgend jaar volgt de ingebruikname van de installatie waarmee de CO2 bij Abengoa wordt afgevangen en gecomprimeerd. In de tussentijd zullen de tuinders in de Zuidplaspolder bij voldoende beschikbaarheid al gebruik kunnen maken van de huidige CO2-bron.

Restwarmteproject
Doordat OCAP nu kan beschikken over een tweede bron met ruim voldoende capaciteit voor de behoefte in de Zuidplaspolder, is het ook mogelijk geworden tuinders in de B-driehoek die nu nog gebruikmaken van rookgas-CO2 van Eneco op het netwerk aan te sluiten. Deze tuinders binnen het RoCa-project krijgen momenteel warmte en CO2 geleverd door Eneco, geproduceerd door E.ON. De levering van CO2 zou na 2015 stoppen. OCAP gaat nu CO2 aan Eneco leveren, waardoor het voortbestaan van het RoCa-project blijft gewaarborgd en de milieuvoordelen van dit project in de toekomst zijn zeker gesteld. Hiervoor heeft OCAP met Eneco een voorovereenkomst gesloten. Voor de bestaande afnemers van OCAP en de tuinders in de Zuidplaspolder heeft dit geen gevolgen. Bij Abengoa zal meer CO2 vrijkomen dan er in eerste instantie door de tuinders in de Zuidplaspolder wordt gevraagd. Tegen de tijd dat er aan de nieuw te ontwikkelen gebieden in de Zuidplaspolder moet worden geleverd (verwacht wordt vanaf 2013), zal OCAP ook daarvoor voldoende CO2 beschikbaar hebben.

De levering van zuivere CO2 aan veertig tuinders in de Zuidplaspolder maakt het voor hen mogelijk om van fossiele energie over te stappen naar duurzame energie, zoals geothermie en restwarmte. Dit past bij de ambitie van de Zuidplaspolder om in 2020 een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren.

Een foto in hoge resolutie is te downloaden via:
http://www.penb.nl/persberichten/ocap.html

Een afbeelding in hoge resolutie is te downloaden via: http://www.penb.nl/persberichten/ocap.html


---