Rijksoverheid1

Datum 21 september 2010
Betreft Trends in beeld 2010

Hierbij bied ik u Trends in Beeld 2010, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan.
Trends in Beeld is een nieuwe publicatie van het ministerie van OCW, waarmee wordt beoogd een overzichtelijke indruk en uitleg te presenteren van de kwaliteit en prestaties van onze onderwijs$, cultuur$ en wetenschapsstelsels. Het document is opgebouwd rondom de belangrijkste doelen en functies van de onderwijs$, cultuur en wetenschapsstelsels die ook in de begroting herkenbaar zijn opgenomen. Voor onderwijs komt de kwalificatiefunctie ruim aan bod. Daarnaast is in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, expliciet aandacht gegeven aan de socialisatiefunctie van het onderwijs. Op het gebied van cultuur worden de verscheidenheid, de spreiding en de kwaliteit van het cultuuraanbod besproken. Het wetenschapsdeel toont onder andere de kwaliteit van het Nederlands onderzoek en het belang van internationale samenwerking. In voorgaande jaren werden jaarlijks drie afzonderlijke boekjes opgesteld: Bestel in Beeld (met stelselindicatoren op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap), Kennis in Kaart (met de stand van het hoger onderwijs) en de Nederlandse samenvatting van de OESO$publicatie 'Education at a Glance'. Behalve deze drie afzonderlijke boekjes werd de afgelopen jaren als bijlage bij de beleidsagenda in de begroting ook een overzicht met de belangrijkste indicatoren en kengetallen van het onderwijsstelsel opgenomen. Met de nieuwe publicatie zijn de drie boekjes en de bijlage van de beleidsagenda samengevoegd en houden zij op afzonderlijk te bestaan. Daarnaast heeft u op 7 september jongstleden de OESO publicatie Education at a Glance 2010 ontvangen.

De informatie in Trends in Beeld is ook online beschikbaar op de website van het ministerie van OCW via de link: www.trendsinbeeld.minocw.nl.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. A. Rouvoet