Gemeente Lelystad

Kooprealisatieovereenkomst voor acht drijvende woningen in Warande

Woensdag 22 september 2010

Het college van Lelystad heeft besloten met de Stichting Drijf in Lelystad een koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan voor de bouw van acht drijvende woningen in het nieuwe stadsdeel Warande.

Bouwinitiatieven

De overeenkomst komt voort uit de wens van de gemeente Lelystad om collectief particulier opdrachtgeverschap bij de ontwikkeling en realisering van bouwinitiatieven in Warande kansen te bieden.

Deelgebied van Warande

De Stichting Drijf in Lelystad heeft het initiatief genomen voor de bouw van acht drijvende woningen in een deelgebied van Warande. De gemeente is grondeigenaar in het betrokken deelgebied en heeft met de Stichting onderhandeld over de privaatrechtelijke voorwaarden voor uitgifte van de grond in eigendom aan de Stichting. Deze voorwaarden en overige bepalingen aangaande de bestemming, de inrichting en het beheer van het vastgoed zijn vastgelegd in een concept koop- en realisatieovereenkomst, die nu dient te worden geformaliseerd.

Met het tot stand brengen van de koop- en realisatieovereenkomst en de daarop volgende gronduitgifte in eigendom wordt invulling gegeven aan een gedeelte van het bestemmingsplangebied Warande fase 1. Ja