Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Pieter van Geel voorzitter Platform Duurzame Glastuinbouw

Nieuwsbericht | 22-09-2010

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de heer drs. P.L.B.A. van Geel benoemd tot voorzitter van het Platform Duurzame Glastuinbouw.

In dit landelijk platform stemmen overheid en bedrijfsleven beleid voor glastuinbouw en duurzaamheid op elkaar af. De deelnemers in het platform willen thema's en vraagstukken op het gebied van duurzaamheid bij elkaar brengen en komen tot een samenhangende aanpak voor de glastuinbouwsector. Een voorbeeld hiervan is de uitvoeringsagenda 'duurzaam water in en om de kas' dat als doel heeft om de emissie van nutriënten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen zo ver mogelijk terug te dringen.

Het Platform Duurzame Glastuinbouw is een vervolg op Glastuinbouw en Milieu (Glami). Dat convenant loopt eind 2010 af.

In het Platform Duurzame Glastuinbouw zitten de glastuinbouwsector, ministeries van LNV, VROM, Verkeer en Waterstaat, glastuinbouwgemeenten en glastuinbouwprovincies, Unie van Waterschappen (UvW) en Stichting Natuur en Milieu (SNM). Minister Verburg heeft Pieter van Geel op voordracht van deze partijen tot voorzitter benoemd.