CNV Onderwijs

22 september 2010

Werkgevers veroorzaken impasse in overleg cao-Kenniscentra

Categorie: cao kenniscentra

Start en vervolg cao-overleg
Bij de start van het overleg over uw cao, 2 december 2009, hebben werkgevers ingezet op een volledige afschaffing van het seniorenverlof (BAPO). CNV Onderwijs heeft, samen met de andere vakbonden , tijdens het eerste overleg al aangegeven dat volledige afschaffing van die regeling een brug te ver was.

De regeling is naar onze mening zeer geschikt om gezond langer doorwerken te ondersteunen. Zeker gezien de mogelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is het belang van een dergelijke regeling alleen maar groter geworden. Omdat werkgevers aangaven dat de BAPO tot te grote kosten leidt, waren wij bereid om te spreken over aanpassing van de regeling. Werkgevers hebben vervolgens aangegeven bereid te zijn tot het in stand houden van de regeling, maar wel met aanpassingen. Met name over wijziging van de BAPO hebben partijen zeer langdurig met elkaar gesproken. CNV Onderwijs heeft keer op keer alternatieven aangedragen die tegemoet kwamen aan de bezwaren van werkgevers.

Schriftelijke raadpleging mei 2010
Wij hebben u in mei jl. het laatste voorstel van de werkgever en het laatste voorstel van de gezamenlijke bonden voorgelegd. U heeft aangegeven dat voor u afspraken over behoud van werkgelegenheid, koopkrachtbehoud en handhaving van de BAPO van groot belang waren. U was nadrukkelijk bereid om in te stemmen met een versobering van de regeling conform het voorstel van de bonden. Wij kregen na consultatie van de werkgevers de reële indruk dat op basis van de laatste constructieve voorstellen overeenstemming haalbaar moest zijn. Op basis hiervan hebben de bonden het overleg op 2 september jl. hervat.

Resultaat overleg over BAPO regeling, 2 september 2010 Tot grote verbijstering kregen wij als onderhandelaars namens de vakbonden tijdens het overleg van 2 september het volgende te horen van werkgevers: "Wij bedanken u voor uw constructieve voorstellen, die zeker tegemoet komen aan onze bezwaren, maar wij hebben alsnog besloten dat wij terugkeren naar onze oorspronkelijke inzet van 2009. Wij wensen de volledige afschaffing van de BAPO".

Na schorsing hebben we als bonden een constructieve handreiking gedaan door toe te zeggen dat wij in een eerstvolgende cao open en reëel overleg willen voeren over een alternatieve regeling in plaats van de BAPO, dit op basis van een levensfasebewust personeelsbeleid waaraan door de werknemers zekerheid en garanties ontleend kunnen worden. Ook deze tegemoetkoming van de bonden was voor werkgevers onbespreekbaar. De BAPO-regeling moest en zou in dit cao-overleg verdwijnen. Werkgevers hebben geen alternatieve voorstellen gedaan voor een andere regeling die voorziet in gezond langer doorwerken, maar stellen voor om de arbeidsvoorwaardenruimte die gemoeid is met de BAPO-regeling, gewoon uit te keren aan de medewerkers. Hierdoor zou dan een regeling verdwijnen die duurzame inzetbaarheid ondersteunt en moeten werknemers bij de Kenniscentra straks vijf dagen per week tot de leeftijd van 67 doorwerken zonder enig zicht op een regeling die de oudere medewerker ontlast.

De huidige cao is een evenwichtige overeenkomst met afspraken voor àlle leeftijden. Iedere medewerker wordt ouder en heeft op enig moment behoefte aan afspraken die zijn of haar duurzame inzetbaarheid ondersteunen. Daarnaast leidt de BAPO tot herbezetting, die de werkgelegenheid voor jongeren ondersteunt.

Overige cao afspraken
Al eerder in het overleg hadden we als bonden aangedrongen op constructief overleg over behoud van werkgelegenheid. De diverse Kenniscentra zouden in een plan van aanpak moeten aangeven hoe zij pro-actief omgaan met de bezuinigingsproblematiek in relatie tot hun personeelsbeleid en in relatie tot behoud van werkgelegenheid. Ook op dit onderdeel van de inzet van de bonden kwamen werkgevers ons op geen enkele wijze tegemoet. Zij verwezen slechts naar de bestaande afspraken in de huidige
CAO Kenniscentra.

Wat betreft onze zeer beperkte looneis (koopkrachtbehoud) hebben werkgevers laten weten dat zij over geen enkel onderwerp afspraken willen maken zolang de bonden niet instemmen met afschaffing van de BAPO.

Hoe verder
CNV Onderwijs vindt het onbegrijpelijk van werkgevers, om na het langdurige overleg over aanpassing van de BAPO, nu terug te grijpen naar hun oorspronkelijke inzet van volledige afschaffing van die regeling. Ook vinden wij het niet getuigen van goed werkgeverschap, dat werkgevers geen voorstel hebben gedaan voor een alternatief voor de BAPO. Daarnaast is het merkwaardig dat werkgevers niet zijn ingegaan op het constructieve voorstel van de bonden om het onderwerp constructief en reëel te bespreken in de komende cao periode.

Werkgevers hebben nu als voorwaarde vooraf gesteld dat alleen over invulling van cao afspraken kan worden overlegd als de bonden zich eerst bereid verklaren om de BAPO af te schaffen. Daarmee hebben zij een impasse gecreëerd.

Ledenraadpleging
Wij hebben met u afgelopen maanden gecommuniceerd over aanpassing van de BAPO. De werkgeverseis om de BAPO geheel af te schaffen is zodanig nieuw, dat wij dit aan u willen en moeten voorleggen. Wij voeren over bovenstaande onderwerpen graag persoonlijk overleg met onze leden én geïnteresseerde niet-leden. Daartoe nodigen wij u en uw niet-georganiseerde collega's uit voor een bespreking van de stand van zaken.

Datum: 14 oktober 2010
Plaats: "De Twee Marken" te Maarn
Aanvang: 19:00 uur.

Voor degenen die zich daarvoor uiterlijk 11 oktober via phassing@remove-this.cnvo.nl aanmelden bestaat de mogelijkheid om vooraf een eenvoudige maaltijd (soep met broodjes) te gebruiken. Voor niet-leden vragen wij hiervoor een vergoeding van EUR 5,00.

Wij gaan uit van een grote opkomst. Het gaat om úw arbeidsvoorwaarden, laat uw mening horen.