CNV Onderwijs

22 september 2010

Verslag van de 109e (1e) vergadering van de sectorraad gepensioneerden CNVO van 25 augustus 2010, gehouden te Amersfoort de Amershof).

Categorie: Verenigingsnieuws Postactieven, Verenigingsinfo Postactieven, Homepage Vakcentrale

Door: W.Stoop


1. Opening. Voorzitter Ans Wibier heet iedereen welkom, na de vakantieperiode. Zij leest als inleiding op het nieuwe vergaderjaar en de eerste vergadering van de Sectorraad twee verzen voor uit Jesaja (18 en 19) :"Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?"

Het gaat met Henk Snaterse en Mensje van der Waal- Griffioen gelukkig beter. Henk Köhler onderhoudt contact met de fam. Snaterse. De voorzitter merkt op dat de rayonraden zich buigen over de begrotingen en activiteitenplannen en dat penningmeester Henk Köhler het land intrekt om ondersteuning en voorlichting te geven. Zij is hem hiervoor zeer erkentelijk.


2. Vaststelling van de agenda.


3. Verslag van de vorige SB vergadering. Na enkele kleine aanpassingen verder akkoord, onder dankzegging aan de secretaris en de notulant. Naar aanleiding van: Frans Hintzen vraagt en krijgt alsnog van de secretaris het nu vastgestelde reglement. In verband met correcte archivering wordt de sectorraad opgewekt om, indien men een stuk wil rondzenden dit eerst van een nummer te doen voorzien via de secretaris.


4. Mededelingen en post. De secretaris merkt op dat gebleken is het reglementair automatisch inschrijven bij ons aandachtsgebied nog niet geheel naar wens verloopt. Astrid de Cock zal dit met de ledenadministratie kortsluiten en dit afdoende regelen.


5. Vergaderdatums 2011. In principe weer de 4e woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode. Akkoord.


6. Vaste agendapunten:

a. Rayons. Wim Stoop deelt mee, dat rayon 't Zaag in oktober a.s. een ledenvergadering belegt met als thema de individuele belangenbehartiging en speciaal de rechtshulpplus voorwaarden. Leo van der Meer memoreert het overlijden van een RCP-er en vraagt naar de mogelijkheid deze alsnog postuum de onderscheiding voor het 60jarig lidmaatschap uit te reiken, dit op verzoek van de familie. Hiertegen is voor wat ons betreft natuurlijk geen bezwaar.

b. RCP, o.a. contactdag 2011. Lenie Bakker meldt dat in 2011 Noord Nederland aan de beurt is. Er wordt ook een dag gehouden voor a.s. en nieuwe RCP- ers, in principe in Utrecht en verzorgd door de Academie. Met name de financiering van deze dagen is niet geheel helder. Mogelijk kan een en ander worden opgenomen in ons activiteitenplan. Vanwege de onduidelijkheden op dit moment wordt besloten dit punt te agenderen a.s. vergadering.

c. Schooljournaal, internetsite, nieuwsbrieven. De voorzitter heeft van leden positieve geluiden gehoord. Ons blad ziet er stukken beter uit dan vroeger.

d. Stukkenlijst.

e. SOZEP, Deelnemersraad, Verantwoordingsorgaan. Frans Hintzen deelt mee dat de SOZEP op 15 september a.s. vergadert. Omtrent de pensioenen is er grote onrust ontstaan, met name door bepaalde uitlatingen van de minister en in de media. In de komende nieuwsbrief wordt er aandacht aan besteed. Schooljournaal en website deden dit nog niet. Frans Hintzen distribueert een schrijven waarin hij de problematiek nog eens uiteen zet. Vooral de lage rentestand is debet aan de huidige situatie. Willem Jelle Berg geeft ook een korte toelichting omtrent de huidige stand van zaken. Binnen de centrales is er een discussie gaande omtrent de eventuele zetelinvulling voor de gepensioneerden in de pensioenfondsen waar de 2e kamer voorstander van is. Binnen de SOZEP zal de problematiek uitgebreid worden besproken. Wim Stoop attendeert er op dat een zetel voor een expliciete belangengroep als de reeds gepensioneerden in het pensioenbestuur het gebaar in zich bergt dat die op gaat treden als een protestgroep en de brede vakbeweging in de hoek duwt van alleen de nog actieven. Dat vergt een goed doordacht publicitair nieuw beleid maar ook een frisse creatieve strategie. Willem Jelle onderschrijft dit en zal het ook inbrengen in het CNV. Samenwerking met de ACOP is dan niet uitgesloten. Wim verzet zich tegen de suggestie die opgeld doet dat afstempelen op een gegeven moment per definitie een must is. Dat slaat op zulk een moment elke discussie dood. Hoe moeilijk ook, het blijft een pensioenpolitieke keuze want er kan ook gezocht worden naar andere maatregelen als premieverhoging, slechtere opbouw en vermindering van toekomstige rechten. Ook dan nemen de verplichtingen af.

f'. Vertegenwoordigingen. De voorzitter wil de verdeling tegen het licht houden. In ons jaarverslag staat precies wie waar in zit. Dit wordt a.s. vergadering geagendeerd.

g. CNV zaken. Henk Köhler meldt dat de op handen zijnde landelijke CNV-ODP bijeenkomsten nu op de rails staan. Hij betreurt het dat er nog geen CNV beleidsbestuurder senioren is aangesteld; voorlopig zit hij is hij de senioren adviesraad voor. Vooral het pensioenstelsel zal uitgebreid worden belicht, dit middels een power point voorlichting. Henk K laat ons het concept zien. Aan dit concept zal naar de mening van de sectorraad nog veel moeten worden "gesleuteld". Ook beleidsmatig. Enkele deskundigen zullen er kritisch naar kijken eer deze het veld in zal gaan. Verder komen de zorgkosten en de hypotheekrente aan de orde. Hopelijk is er dan een nieuw kabinet geformeerd en kan er naar de kabinetsplannen worden gekeken.


7 en 8 Penningmeesterszaken, criteria begrotingen en activiteitenplannen 2011. Penningmeester Henk Köhler geeft een uitgebreide toelichting omtrent de begroting 2011 en het activiteitenplan van de sectorraad. Ook gaat de penningmeester het land in teneinde de diverse rayons voor te lichten omtrent de veranderde werkwijze. Wim Stoop benadrukt nog eens het belang van een rayonledenvergaderingen met ook een zo hoog mogelijk vakbondsmatig karakter. Deze zaken komen ook weer aan de orde op onze bijeenkomst met de voorzitters en de penningmeesters van de rayons op 19 november a.s. te Nijkerk. Voor 2011 staat deze bijeenkomst gepland op 16 november en dan te Amersfoort. In onze septembervergadering gaan wij alles nog eens tegen het licht houden qua activiteitenplan.

Het werven van kaderleden is niet alleen een probleem van onze sector, doch bondsbreed. Algemeen penningmeester Willem Jelle Berg deelt mee, dat ons aandachtsgebied momenteel stabiel is wat betreft het ledental. Mogelijk levert de nieuwe reglementaire systematiek ons voordelen op. Potentiële leden worden sneller ingedeeld bij ons aandachtsgebied. Henk Köhler merkt op dat we samenwerking tussen rayons ook financieel mogelijk moeten maken. Hiervoor zijn wat extra middelen beschikbaar. Het coördinerend rayon krijgt de gelden voor de regio ontmoetingsdag toegewezen. Als voorbeeld noemt hij het Noorden; Groningen is coördinerend rayon en aldaar zijn afspraken gemaakt. Het activiteitenplan en de begroting sectorraad 2011 krijgt groen licht van de sectorraad, met nogmaals grote dank aan penningmeester Henk Köhler voor het vele voorbereidende werk. Dat kan alleen als de algemeen penningmeester niet voor de begrotings AV al alles weet maar uit gaat van een totaal bedrag dat op die Av wordt vastgesteld om dan vervolgens pas daarna de verdeling over de aandachtsgebieden vast te stellen. Dan is er wel wat meer voorbereidingstijd en -ruimte. Willem Jelle Berg wil graag, met name van de rayons zijnde de uitvoerders, de jubilarissen weten van 70 jaar lidmaatschap of zelfs meer. Hieraan kan dan wat extra aandacht worden besteed. Ook dit wordt 19 november a.s. besproken met de voorzitters en de penningmeesters van de rayons. Wim Stoop pleit voor helder beleid in dezen. Penningmeester Henk K benadrukt dat men niet te veel dient af te wijken qua begroting van het voorgaande jaar. Grosso modo beschikt ons aandachtsgebied immers voor 2011 niet over meer middelen. Ook in 2011 dient de "deadline" van de activiteitenplannen voor 2012 zo rond de 15e september 2011 te liggen. We kijken eerst hoe alles gaat, wellicht is er bijsturing in de toekomst noodzakelijk.

9. Rondvraag en WVTTK. Lenie Bakker meldt dat zij de volgende vergadering is verhinderd. Bé Bultena zal dan de opening verzorgen.

10. Sluiting. Voorzitter Ans Wibier dankt iedereen voor de inbreng en wenst wel thuis. Op 9 september a.s. zullen Ans Wibier, Pieter Hansum en Bé Bultena te Utrecht een gesprek hebben met Paula Pistone van de Academie omtrent de scholing etc.

Bé Bultena, notulant, Wim Stoop, secretaris.


---