Gemeente Breda

Begroting 2011 - âAnders met minder â

De eerste begroting van het huidige college van burgemeester en wethouders kondigt zware tijden aan voor de stad. In 2011 wordt structureel ⬠10 miljoen bezuinigd. Voor 2012 staat een opgave van ⬠20 miljoen aan structurele bezuinigingen.

Een deel daarvan wordt opgevangen door efficiëntere interne bedrijfsvoering, maar dat is niet genoeg. Gelet op de opgave ontkomt het college niet aan bezuinigen die de hele stad treffen. De stad gaat echter niet op slot. Het college investeert ook in kwaliteit voor de stad en in innovatie. Deze moet leiden tot anders werken met minder middelen.
Wethouder Boelema van Financiën: âHet College is zich ervan bewust dat de inwoners getroffen worden door de recessie. Wij kiezen er dan ook voor om de stijging van de lokale lasten (heffing OZB, afvalstoffen en riool) te beperken tot een inflatie van 1,5%. Dit hebben wij aan de stad toegezegd in het coalitieakkoord @Bredaâ.â

Nadat in 2009 en 2010 al is bezuinigd, respectievelijk ⬠7 en ⬠8 miljoen, worden de voorbereidingen voor 2011 en volgende jaren inmiddels getroffen. Voor 2011 staat een totale bezuinigingsopgave van ⬠10 miljoen op stapel. Die is als volgt verdeeld: ⬠5,3 miljoen (bedrijfsvoering), ⬠1,5 miljoen (besparingen maatschappelijke ontwikkeling), ⬠2 miljoen (arbeidsparticipatie) en ⬠1,2 miljoen (intensiveren van activiteiten n.a.v. takendiscussie).

Concrete maatregelen om de bezuinigingen te halen binnen de organisatie zijn o.a. het stopzetten van externe inhuur en een vacaturestop. Al in 2012, in plaats van 2014, wordt in totaal ⬠30 miljoen bezuinigd. Dit is om, naast het sluitend krijgen van de begroting,om ook in te spelen op onvermijdelijke verliezen en risicoâs.

Daar tegenover staat dat de stad niet op slot gaat. De gemeente draagt binnen haar mogelijkheden bij aan de stimulering van maatschappelijke en economische ontwikkeling en blijft investeren in de kwaliteit van deze stad. Het college kiest ervoor om op o.a. het gebied van kennis, cultuur en onderwijs de basisinfrastructuur overeind te houden. Het college investeert in 2011 ⬠79 miljoen in de stad, onder andere voor ontwikkeling van brede scholen, revitalisering van bedrijventerreinen, dienstverlening, riolering en verkeer- en vervoersprojecten.

Het college kiest voor solide en betrouwbaar. Vanwege een aantal onzekerheden, waarvan de impact nu nog niet duidelijk is kiest het college voor een reële begroting. Een onzekerheid is bijvoorbeeld de bezuinigingen van het nieuwe kabinet en de effecten daarvan op de lokale overheid. In de Voorjaarsnota 2011 maakt het College een tussentijdse balans op en komt zo nodig met aanvullende voorstellen voor het jaar 2011.

De economische crisis trekt een zware wissel op het hele land. Ook de gemeente Breda staat voor ingrijpende keuzes voor bezuinigingen. Zij kan dit echter niet alleen en doet daarom een groter beroep op partners, instellingen en organisaties in de stad om zo samen het principe âAnders met minderâ in praktijk te brengen.

Breda, 23 september 2010

Gemeentebegroting 2011