Inspectie v/h OnderwijsOnderwijsinspectie start vervolgonderzoek naar opleiding Inholland

23 september 2010

De Inspectie van het Onderwijs heeft kennisgenomen van de hoofdlijnen van het rapport van de commissie Leers naar het alternatieve afstudeertraject bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) van Hogeschool INHolland. De ernst van de bevindingen en het feit dat de commissie Leers niet alle belangrijke vragen heeft beantwoord, maken een vervolgonderzoek door de inspectie noodzakelijk. Zo is het van groot belang om volledige duidelijkheid te krijgen over de kwaliteit van de opleiding. Ook het interne toezicht is onderbelicht gebleven.

Het vervolgonderzoek valt samen met het al eerder gestarte bredere inspectieonderzoek naar verkorte afstudeertrajecten in het hoger onderwijs, waarover in oktober een tussenrapportage zal verschijnen.

De inspectie zal het rapport Leers nauwkeurig bestuderen; duidelijk is al wel dat de bevindingen reden zijn tot grote zorg. Het blijkt dat bij de opleiding MEM van INHolland onvoldoende zorg is gedragen voor de kwaliteit van het afstuderen en diplomering van langstudeerders. Ook zijn wettelijke voorschriften niet altijd nageleefd. Het hoger onderwijs in Nederland kent een ruime mate van vrijheid; dit brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Waar die verantwoordelijkheid niet wordt genomen, dreigen niet alleen de opleiding en de instelling schade op te lopen, maar ook de betrokken studenten en het hoger onderwijs in het algemeen.

De inspectie deelt de mening van de commissie dat deze afstudeerroute onmiddellijk stopgezet moet worden en treedt op korte termijn in overleg met het College van Bestuur over de te nemen stappen.