Gemeente Lingewaal


Resultaten toegankelijkheidstoets overhandigd

De afgelopen tijd zijn de dorpshuizen, onderwijsgebouwen en peuterspeelzalen in Lingewaal onderworpen aan een toegankelijkheidstoets.

Een werkgroep, samengesteld uit een afvaardiging van de Wmo-raad, heeft de toets opgezet op grond van landelijke criteria op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van een gebouw. Bij de uitvoering zijn ze ondersteund door de heer P. Ronden van Versterking Cliënten Positie (VCP). Deze organisatie stimuleert op lokaal niveau de belangenbehartiging van mensen met een handicap of een chronische ziekte. Ook inwoners met een beperking hebben meegedaan aan de toets. De resultaten van de toets zijn maandag 20 september overhandigd aan wethouder Bel. Een tipje van de sluier: positief is dat bij alle dorpshuizen de mogelijkheid aanwezig is om scootmobielen te stallen, echter de mogelijkheid om een rolstoel te lenen ontbreekt. Dit is een punt van aandacht.

Iedereen doet mee

De Wmo heeft als doel meedoen in de maatschappij mogelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid van (openbare) gebouwen voor mensen met een beperking is hiervoor uiteraard een belangrijke voorwaarde. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal op 17 november 2009 besloten om de Wmo-raad te vragen invulling te geven aan de uitvoering van een toegankelijkheidstoets openbare gebouwen. Het college heeft hierbij de prioriteit bij de dorpshuizen, onderwijsgebouwen en de peuterspeelzalen gelegd.

Medewerking

Het doel van deze toets was om te komen tot een analyse van de stand van zaken betreffende de toegankelijkheid van de door het college benoemde gebouwen; wat is goed en welke punten verdienen aandacht. In januari 2010 is de aftrap voor de toets gegeven.

Zonder de medewerking van de beheerders van de dorpshuizen en medewerkers van de onderwijsinstellingen was het onmogelijk geweest om invulling te geven aan de toegankelijkheidstoets. Via deze weg willen we hen dan ook van harte bedanken voor de medewerking.