Productschap Diervoeder

Nieuws update van het Productschap Diervoeder, 23 september 2010

Nederlandse levensmiddelen- en diervoederindustrie vragen aandacht voor GGO-problematiek

De Nederlandse levensmiddelenindustrie, diervoedersector, ketenpartners en VNO-NCW hebben de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief gestuurd waarin zij wordt verzocht bij de Europese Commissie te pleiten om op korte termijn te komen tot een technische oplossing voor de importproblemen die ontstaan als gevolg van de Europese nultolerantie voor (nog) niet-toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen.

Ondanks het feit dat de Europese Commissie reeds in mei 2008 heeft aangekondigd nog voor de zomer 2008 met een technische oplossing te komen, is er tot op heden nog geen voortgang op dit dossier geboekt. Het uitblijven van een technische oplossing heeft in de afgelopen jaren geleid tot verscheidene handelsproblemen, doordat sporen van in de EU (nog) niet toegelaten ggo's niet altijd zijn uit te sluiten als gevolg van de asynchrone toelatingsstatus van ggo's in de EU en Noord- Zuid Amerika.

Brief Nederlandse levensmiddelen- en diervoederindustrie van 13 september 2010 (PDF, 882 kB)

Den Haag, 13 september 2010

Betreft: Noodzaak snelle technische oplossing voor sporen niet-toegelaten GGO's in bulkpartijen

Hooggeachte mevrouw Verburg,

De Nederlandse levensmiddelenindustrie, diervoedersector, ketenpartners en VNO-NCW (hierna ,,de ondertekenende partijen") vragen opnieuw1) uw aandacht voor het zorgwekkend lang uitblijven van de door de Europese Commissie in het vooruitzicht gestelde technische oplossing voor niet te vermijden aanwezigheid van GGO-sporen in geïmporteerde agrarische grondstoffen. Het betreft hier minimale sporen van GGO's die door landen buiten de EU (veelal in Noord- en Zuid-Amerika) reeds zijn goedgekeurd, terwijl deze door de EU vooralsnog niet zijn toegelaten. De EU past een nultolerantie toe ten aanzien van GGO's die elders in de wereld zijn goedgekeurd maar die in de EU nog niet zijn toegelaten. Hierdoor wordt de EU-invoer van agrarische grondstoffen (w.o. maïs, soja, raapzaad, rijst en lijnzaad) in toenemende mate bemoeilijkt en in bepaalde gevallen zelfs al volledig onmogelijk gemaakt2).
Wereldwijd is er sprake van een sterke toename van zowel het aantal GG-variëteiten per gewas, het aantal gewassen waarbij genetische modificatie wordt toegepast, als het totale areaal waarop GGO's geteeld worden (134 miljoen hectare, ISAAA 2009). Het Joint Research Center (JRC) van de EFSA bevestigt deze ontwikkelingen3). Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen zal bij het uitblijven van een technische oplossing de EU-invoer van een toenemend aantal grondstoffen uit belangrijke productielanden uiteindelijk onmogelijk worden. Dit heeft vanzelfsprekend verstrekkende gevolgen voor de keten van Europese en Nederlandse diervoeder- en levensmiddelenproductie4). 2
De wetenschappelijke veiligheidsbeoordeling en de uiteindelijke markttoelating van GGO's vergen in de EU aanmerkelijk meer tijd dan elders in de wereld. Zolang er wereldwijd nog sprake is van deze "asynchrone toelating" zal de EU om in haar behoefte aan grondstoffen te kunnen voorzien tenminste een technische oplossing moeten bieden voor de aanwezigheid van niet te vermijden sporen van in de EU nog niet toegelaten GGO's. Echter de volledige opheffing van de asynchroniteit tussen het moment van markttoelating van GGO's in de EU en elders in de wereld is uiteindelijk voor de handel en industrie de enige structurele lange termijn oplossing.
De Europese Commissie kondigde na een uitgebreid oriëntatiedebat onder leiding van President José Manuel Barroso al in mei 2008 aan dat zij haar diensten had geïnstrueerd om nog vóór de zomer van 2008 een technische oplossing te vinden voor deze problematiek bij zowel levensmiddelen als diervoeders. De Commissie heeft echter de EU-lidstaten - na een groot aantal "incidenten" en het verstrijken van ruim 2 jaar - nog steeds geen voorstel voor een dergelijke oplossing voorgelegd. Verder lijkt zij inmiddels - zonder duidelijke argumenten - de reikwijdte van het beoogde voorstel te willen beperken tot diervoeders. Gelet op de bovenstaande ontwikkelingen vinden de ondertekenende partijen het onbegrijpelijk dat de sectie GGO van het Permanent Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid (PCVD) van de EU gedurende vijf maanden niet is bijeengekomen. Het mag duidelijk zijn dat dit heeft geleid tot onnodige verdere vertraging van de EU-toelating van GGO's.
De niet te vermijden sporen van in de EU nog niet-toegelaten GGO's (w.o. maïs, soja, rijst, lijnzaad en raapzaad) in geïmporteerde Noord- en Zuid-Amerikaanse (bulk)producten hebben de afgelopen jaren reeds herhaaldelijk tot handelsbelemmeringen en grote economische schade voor de (toeleveranciers van) Europese/Nederlandse levensmiddelenindustrie en diervoedersector geleid. In de tweede helft van 2009 heeft dit zelfs tot een volledige EUinvoerstop van sojabonen en sojaproducten uit de VS geleid.
De afgelopen jaren heeft u meerdere malen duidelijk laten blijken oog te hebben voor de bovengenoemde problematiek. Middels deze brief vragen de ondertekenende partijen wederom dringend om uw steun om samen met uw Europese collega's de Europese Commissie op te roepen zo spoedig mogelijk een voorstel voor een technische oplossing voor te leggen. Van een daadwerkelijke oplossing is wat de handel en industrie betreft slechts sprake als deze van toepassing is op zowel levensmiddelen als diervoeder. Zonder deze spoedeisende technische oplossing zal de EU-invoer van agrarische grondstoffen immers onvermijdelijk worden geconfronteerd met een almaar toenemend aantal nieuwe handelsbelemmeringen die de benodigde toevoer van deze agrarische grondstoffen uiteindelijk onmogelijk zullen maken.
___________________________

1) zie brieven d.d. 9 november 2007, 22 september 2008 en 14 augustus 2009 www.mvo.nl/Portals/0/handelspolitiek/biotech/download/brief_GGOs_aan_LNV-november-2007.pdf; www.mvo.nl/Portals/0/handelspolitiek/biotech/download/brief_GGOs_aan_LNV-september-2008.pdf; www.mvo.nl/Portals/0/handelspolitiek/biotech/download/brief-GGOs_aan_LNV-augustus-2009.pdf
2) Zie de bijlage van de brief van september 2008
3) EU JRC report on "The global pipeline of new GM crops" (October 2009)
4) Zie www.mvo.nl/Portals/0/handelspolitiek/biotech/download/bijlage_bij_brief_GGOs_aan_LNVaugustus- 2009.pdf

3
Hoogachtend,

Ph. den Ouden drs. C. Oudshoorn
Directeur Federatie Nederlandse Directeur Economische Zaken VNO-NCW Levensmiddelen Industrie
ir. ing. H.W.C.M. Flipsen drs. W. Oosterhuis
Directeur Nederlandse Vereniging Voorzitter Productschap Diervoederindustrie Margarine, Vetten en Oliën
ir. J. Wisse B.J. Krouwel
Directeur NIABA Voorzitter Productschap Pluimvee en Eieren drs. J.H.G. Goebbels ir. A.P.A. van der Weide
Voorzitter Centrale Organisatie Algemeen secretaris Koninklijke Vereniging voor de Vleessector het Comité van Graanhandelaren J.R.A. Castelijn J. de Keijzer
Voorzitter Vereniging van Rijstpellers Algemeen Secretaris Nederlandse In Nederland Vereniging van Meelfabrikanten
mr. S.W.A. Lak
Voorzitter Productschap Vee en Vlees

C.c.:

* Minister van Economische Zaken

* Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
* Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
* Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
* Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer
* Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken