Gemeente Achtkarspelen

Telefonische informatie over de bovengenoemde besluiten is verkrijgbaar bij de hieronder vermelde leden van het college van burgemeester en wethouders via telefoonnummer 0511-548267/548145). Telefonische informatie wordt gegeven door:
over besluit puntnummer:
Burgemeester T.J. van der Zwan

1, 2, 3 en 4
Wethouder K.H. Antuma
8
Wethouder J. Lammers

5, 6 en 7
Wethouder M. van der Veen

-
C:\Documents and Settings\j.middel\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\GLKLUN-BSO1266 openbare besluitenlijst 22 september 2010.doc

GEMEENTE ACHTKARSPELEN
OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DD. 22 september 2010

Punt
nr.
Omschrijving Beslissing


1. Adviesnota SLBEL inzake Keetbeleid.
Het college besluit de nota Ketenbeleid aan
te bieden aan de gemeenteraad. Er worden
afspraken gemaakt tussen ouders, jongeren
en de gemeente over gebruik en veiligheid
van de keten. Bij overlast, alcoholgebruik
onder de 16 jaar en gevaarlijke situaties
wordt opgetreden.

2. Adviesnota BVSB inzake vastleggen afspraken privileges ereburgers Achtkarspelen.
Het college neemt kennis van de privileges
die de gemeente aan ereburgers geeft.
De informatie wordt ter inzage gelegd voor
de gemeenteraadsleden.
Ereburgers worden van e.e.a. op de hoogte
gesteld.

3. Adviesnota CSD inzake evaluatie oefening 26 april 2010 te Harkema.
Het college neemt kennis van het positieve
evaluatieverslag van de oefening
Hulpverlening aan Evacués op 26 april 2010
in sporthal De Fûgelkamp te Harkema.

4. Adviesnota CSC inzake onderzoek
schulddienstverlening in het kader van de
onderzoeken naar doelmatigheid en
doeltreffendheid in 2010.
Het college besluit de uitvoering van het
onderzoek naar schulddienstverlening te
verplaatsen van 2010 naar 2012. De raad
wordt hiervan op de hoogte gesteld.

5. Adviesnota RPB inzake het vergroten van een plandeelvergroting t.b.v. het bouwen van een
garage/schuilstal nabij het perceel West 31 te
Buitenpost.
Het college stelt de raad voor de
voorbereiding / procedure ten behoeve van
een projectbesluit te starten voor het
vergroten van de plandeelvergroting t.b.v.
het bouwen van een garage/schuilstal bij het
perceel West 31 te Buitenpost. Aan deze
medewerking zal een aantal voorwaarden
worden verbonden. Het college stelt de raad
voor te kiezen voor een procedure variant
waarbij alle stappen worden gedelegeerd
aan het college.

6. Adviesnota RPB inzake verzoek H. Geertsma te Boelenslaan (aanvraag om bouwvergunning) om
een loods bij de kwekerij op het perceel
Langewyk 4 te Boelenslaan te mogen uitbreiden.
Het college stelt de raad voor de
voorbereiding / procedure ten behoeve van
een projectbesluit te starten voor het
uitbreiden van een loods bij de kwekerij op
het perceel Langewyk 4 te Boelenslaan. Het
college stelt de raad voor te kiezen voor een
procedure variant waarbij alle stappen
worden gedelegeerd aan het college.

- 2 -
C:\Documents and Settings\j.middel\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\GLKLUN-BSO1266 openbare besluitenlijst 22 september 2010.doc


7. Adviesnota RTV inzake wijzigingsplan locatie Havenstraat 11, Surhuisterveen.
Het college stelt het wijzigingsplan vast
overeenkomstig het ontwerp wijzigingsplan.

8. Adviesnota WIZS inzake verlengen contract SVB. Het college besluit het contract met de
Sociale Verzekeringsbank voor
dienstverlening aan de budgethouders voor
onbepaalde tijd te verlengen.
Gemeente Achtkarspelen