Gemeente Haren

Nieuwbouw Brede School Oosterhaar

Planvorming van start

05/10/2010

Op 28 september vond in de Openbare Basisschool De Wissel een eerste bijeenkomst plaats met omwonenden van de Brede School om te praten over de voorgenomen nieuwbouw. De gemeente heeft het proces toegelicht dat moet leiden tot de start van een nieuwe Bredeschool in Oosterhaar, eind 2012.

Mathijs Dijkstra van MD Landschapsarchitecten adviseert de gemeente bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Hij presenteerde zijn eerste analyse van het plangebied en gaf aan hoe hij samen met gemeente, gebruikers en omwonenden via een aantal modellen tot een voorkeursvariant wil komen waarover het gemeentebestuur eind van dit jaar een besluit kan nemen.

Inbreng bewoners

De gemeente gaf aan bewoners nadrukkelijk te willen betrekken bij de planvorming. Bewoners konden gedurende de avond al aangeven welke kwaliteiten zij in het gebied willen behouden, wat beter kan, wat voor ideeën en wensen zij hebben met betrekking tot de nieuwbouw, de hoogte, de omvang etc. Er werden met name over de hoogte en de positie van de nieuwe school voorkeuren uitgesproken: liever een laag, maar twee lagen is mogelijk zolang dat niet ten koste gaat van de privacy van omwonenden (inkijk). Er zijn suggesties gedaan voor een schuin dak of deels een hoog, deels twee hoog. Omwonenden gaven de voorkeur voor een zodanige plek in het gebied dat de school niet te dicht op de nabijgelegen woningen komt te staan. Aanwezigen pleitten ook voor veilig parkeren en veilig halen en brengen. Sociale veiligheid, behoud van het groen en de omringende boomwallen werden ook genoemd als belangrijk aandachtspunten. Aanwezigen gaven verder aan dat ze hopen dat haast wordt gemaakt met de nieuwbouw.

Klankbordgroep

Omdat het lastig is gedurende het planvormingtraject alle omwonenden regelmatig bij elkaar te roepen, is een klankbordgroep ingesteld. Daarin zitten gemeente, de landschapsarchitect en elf omwonenden. De klankbordgroep heeft als belangrijkste taak over de schouder van de gemeente en de landschapsarchitect mee te kijken. Door regelmatig overleg kunnen bewoners in de klankbordgroep tijdig commentaar geven op de conceptontwerpen, ideeën aandragen, knelpunten en `ontwerpfouten' signaleren etc. Op die wijze hopen we samen een gedragen plan te maken. Eind november is de volgende bijeenkomst met alle omwonenden en betrokkenen. Dan zullen de modellen (en de voorkeursvariant) worden gepresenteerd en besproken.

Informatie

Het project Nieuwbouw Bredeschool Oosterhaar kan worden gevolgd op de website http://www.bredeschooloosterhaar.nl

Vragen en opmerkingen over de planvorming kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: bredeschooloosterhaar@haren.nl